На основу члана 117 Закона о спорту ( „Сл. лист ЦГ, бр.044/18“),  Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл.лист ЦГ – општински прописи бр. 49/19“), члана 5. став 3. Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама бр. 18-610/21-36 од 22.01.2021. године, а у складу са Буџетом општине Беране за 2021. годину, Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО општине Беране расписује

                                                                           ОГЛАС

за суфинансирање  програма рада спортских организација за  2021. годину

 

Предмет Огласа је расподјела финансијских средстава за суфинансирање Програма рада спортских организација, из Буџета општине Беране. Средства предвиђена Буџетом општине Беране за 2021. годину биће расподијељена у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта у општини Беране и поступајући по Правилнику о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама.

Ближи критеријуми за додјелу средстава спортским организацијама према Одлуци о финансирању и суфинансирању спорта („Сл.лист ЦГ – општински прописи“ бр. 49/19) су:

 • категорија спортова;
 • традиција постојање клуба;
 • масовност;
 • школа спортова;
 • ранг и степен такмичења;
 • успјеси такмичарских селекција у претходном такмичарском периоду;
 • Олимпијски спорт.

Право на подношење захтјева за финансирање и суфинансирање програма у спорту имају правна и физичка лица (предузетници и спортске организације) регистроване код надлежног државног органа у Црној Гори за обављање спортске дјелатности, са сједиштем у Беранама.

Подносилац захтјева приликом подношења захтјева треба да достави:

 • Рјешење о регистрацији, овјерена копија ресења
 • Финансијски извјештај (завршни рачун) за 2020. годину са доказом да је достављен Пореској Управи – биланс стања и биланс успјеха
 • Детаљан финансијски извјештај са фотокопијама рачуна добијених финансијских средстава из Буџета општине Беране за 2020. годину,
 • Потврду надлежног Савеза да спортска организација учествује на такмичењима у организацији истог,
 • Испуњени пријавни обрасци,
 • Копије свих докумената у електронској форми, нарезане на ЦД

Пријава на конкурс се подноси на прописаним обрасцима Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО на којима је наведена документација потребна за конкурисање.

Пријавни обрасци могу се преузети на веб сајту општине Беране, www.berane.me.

Пријава на конкурс са траженом документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Oпштине Беране – Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, са назнаком Оглас за суфинансирање програма рада спортских организација за 2021. годину, у року од 15 дана од дана објављивања Огласа на сајту и огласној табли општине Беране.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одабир програма за суфинансирање програма у спорту извршиће се у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта и у складу са Правилником о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама.

В.Д. Секретар

Горан Фолић

Бр: 18-610/21-37

Беране, 25.01.2021. године