Број: 05-102/21-84
Беране, 29.01.2021. године

На основу чланова 3 и 4 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку женском предузетништву (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи”, бр. 054/19 од 30.12.2019. године), Комисија за расподјелу средстава за подршку женском предузетништву раписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
ОПРЕДИЈЕЉЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

1. Позивају се жене које желе да започну вођење сопствених предузећа или сопствене дјелатности, као и жене које су као физичка лица регистроване код надлежних органа за обављање привредне дјелатности, односно жене предузетнице и привредна друштва у којима су жене носиоци бизниса (оснивач и истовремено извршни директор или један од оснивача и истовремено извршни директор мора бити жена), (у даљем тексту: предузетнице), са пребивалиштем, односно сједиштем на територији општине Беране да доставе своје пријаве на Конкурс за расподјелу средстава из буџета Општине Беране опредијељених за подршку женском предузетништву.

2. Уколико жена подносилац пријаве нема регистровану дјелатност, у случају да јој средства буду одобрена, мора своју дјелатност регистровати у неки од облика који предвиђа Закон о привредним друштвима или на начин дефинисан правилима дјелатности којом намјерава да се бави (занатлије, пољопривредници и сл.) најкасније до дана потписивања уговора.

3. Средства намијењена Буџетом општине расподјељују се за бизнис идеје којима се:

• подстиче економски развој општине,
• предвиђа отварање нових радних мјеста,
• подстиче развој пољопривреде и руралног подручја (унапређењем сточарства, воћарства, виноградарства, ратарства, повртларства, реализацијом програма на руралном подручју, заштитом пољопривредног земљишта, коришћењем плодног земљишта),
• подстиче развој органске пољопривредне производње,
• стварају услови и подстиче развој туризма,
• доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и клтурне посебности општине, подизања нивоа урбане културе и очувања културне баштине,
• доприноси очувању животне средине и одрживог развоја.

ВИСИНА ПОДРШКЕ

За подршку женском предузетништву Буџетом Општине Беране опредијељено је 10.000 еура, за 2021. годину.

Максималан износ додијељених средстава за једну бизнис идеју не може износити више од 50% од укупног износа предвиђеног Буџетом Општине за подршку женском предузетништву.

Предузетница може конкурисати за укупан износ или дио средстава за реализацију активности или бизнис идеје и дужна је то назначити. Једна предузетница може конкурисати са највише двије бизнис идеје, а може бити подржана само једна бизнис идеја.

4. Конкурс за расподјелу средстава је отворен 45 дана од дана његовог објављивања, односно од 29.01.2021. године. Конкурс ће бити објављен на огласној табли и на сајту Општине Беране, преко локалног јавног емитера и на други погодан начин.

5. Пријава на конкурс се подноси Комисији и предаје у Писарници Општине Беране.

6. У запечаћеној коверти, предузетнице које започињу бизнис прилажу следећа документа:

– Пријаву за додјелу бесповратних средстава са детаљним описом предложене бизнис идеје (Образац 1)
– Биографију
– Овјерену копију личне карте
– Потврду о неосуђиваноти за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине
– Писмо препорука или намјера
– Три штампане и једну електронску верзију бизнис плана на ЦД-у.

У запечаћеној коверти, предузетнице које планирају развој пословања прилажу следећа документа:

– Пријава за додјелу бесповратних средстава (Образац 1)
– Израђен бизнис план (Образац 2)
– Овјерена копија личне карте
– Потврда о неосуђиваности за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине
– Писмо препорука или намјера
– Три штампане и једну електронску верзију бизнис плана на ЦД-у
– Рјешење о упису крајњег корисника у судски регистар, односно регистар надлежног општинског органа
– Рјешење о регистрацији за ПДВ ако јекрајњи корисникобвезник ПДВ-а
– Важећи Статут друштва
– Оригинал или овјерена копија обрасца овјерених потписа лица овлашћених за заступање (ОП) и важећи картон депонованих потписа
– Потврда Пореске управе о уредном измиривању пореза и доприноса не старија од 30 дана
– Комплет образаца за годишње рачуне (Биланс стања, Биланс успјеха, Бруто биланс (Закључни лист), Аналитика купаца и добављача за претходну годину, изузев код предузетница које нијесу у обавези да састављају финансијске извјештаје
– Одговарајући образац за последњи мјесец уплате пореза и доприноса за запослене овјерен од Пореске управе, као доказ о броју запослених.

7. Бизнис идеје које се неће подржати су:

– Активности које су у надлежности или одговорности Владе, као што је формално образовање, формална здравствена заштита и сл.
– Бизнис идеје којима се траже финанијска средстваза куповину и распођелу хуманитарне помоћи
– Бизнис идеје које се искључиво темеље на једнократној изради, припреми и штампању књига, брошура, билтена, часописа и слично, уколико објава таквих публикација није дио неког ширег програма или свеобухватнијих и континуираних активности
– Активност која се сматра незаконитом или штетном по околину и опасном по људско здравље: игре на срећу, дуван, алкохолна пића (изузев производње вина и воћних ракија)

8. Комисија врши додјелу средстава за бизнис идеје на основу пристиглих пријава на конкурс, цијенећи критеријуме прописане члановима 20 и 21 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку женском предузетништву (Службени лист ЦГ – Општински прописи, бр. 054/19 од 30.12.2019. године).

За сва додатна питања, контакт особа је Данијела Марковић

 

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Данијела Марковић

 

Овдје можете преузети обрасце за подношење захтјева за женско предузетништво:

Oбразац 1

Образац 2