ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА Беране

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама


На основу члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „Сл. лист РЦГ – општински прописи“, бр 34/13 ), Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама р а с п и с у ј е


ЈАВНИ КОНКУРС

за расподјелу средстава невладиним организацијама
за 2017. годину


Право учешћа на Конкурс имају невладине организације које су , до дана расписивања Конкурса , регистроване у Црној Гори , а имају сједиште у Беранама.
Средства планирана Буџетом Општине Беране у износу од 30.000 € расподјељују се невладиним организацијама чији пројекти – програми доприносе остваривању утврдјених циљева у стратешким документима, програмима и плановима Општине, којима се, нарочито :
Обезбјеђује разноврсност, виши ниво и квалитет услуга у области социјалне и дјечије заштите и других облика заштите;
Доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности општине, подизање нивоа урбане културе и очување културне баштине ;
Доприноси очувању животне средине и одрживог развоја .

Доприноси развоју демократије и владавини права.

Подстицање економског развоја Општине.

Већа укљученост младих у процесу одлучивања.

Унапређивање рада локалне самоуправе, остваривање принципа транспарентности и одговорности у раду органа.

Приоритети су утврђени у складу са чланом 8 поменуте Одлуке .


3.0. Невладина организација може конкурисати за укупан износ или за дио средстава за реализацију активности из пројекта и дужна је да то назначи.
4.0 Невладина организација подноси пријаву на Конкурс на прописаном обрасцу пријаве и апликационе форме пројекта који се могу добити на писарници Општине, радним даном од 07 до 15 часова и на WЕБ страници Општине Беране (
www.berane.me) .

5.0 Уз пријаву, у запечаћеној коверти, се прилаже:
– доказ да је невладина организација регистрована у Црној Гори и да има сједиште у општини Беране
( Рјешење о регистрацији) ;
– статут организације;

– кратак опис невладине организације са подацима о претходно реализованим пројектима;
– пројекат или програм са којим невладина организација конкурише за додјелу средстава и на ЦД-у;
– гаранцију (изјаву) овлашћеног лица за заступање и представљање невладине организације да од другог донатора није добила средства или дио средстава за реализацију пројекта који кандидује;
– изјаву да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у предходном периоду или у вријеме предаје на конкурс Општини;
– овјерена копија финансијског извјештаја – биланс стања и биланс успјеха за претходну годину.
Невладина организација која је, за реализацију пројеката, користила буџетска средства по конкурсу у претходној години, прилаже и извјештај о реализацији пројекта, са детаљним описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних одступања, укључујући и финансијски извјештај сачињен на посебном обрасцу који се може добити на писарници Општине или на општинском сајту
www.berane.me .

Уколико невладина организација не достави наративни и финансијски извјештај, не може учествовати у расподјели средстава за годину у којој се средства расподјељују.
Пријаве на Конкурс са пројектом и пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти непосредно на писарници или путем поште , на адресу: Општина Беране, Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, ул: IV црногорске бр.1 .

6.0- Минималан износ средстава који се додјељује за пројекат невладиној организацији, не може бити мањи од 50% од траженог износа за финансирање тог пројекта.
6.1.- Максималан износ додијељених средстава за пројекат невладиној организацији, не може износити више од 20% од укупног износа предвиђеног Буџетом за финансирање пројеката невладиних организација осим, изузетно, када се ради о посебно значајном и квалитетном пројекту.
6.2. Комисија је дужна да донесе одлуку о расподјели средстава невладиним организацијама у року од 30 дана од дана истека конкурса .
6.3. Одлука о расподјели средстава биће достављена учесницима конкурса, објављујена на wеб сајту Општине, истакнута на огласној табли општине , објављена преко локалног јавног емитера, и на други погодан начин.
7.0 Расподјелу средстава врши Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама Општине Беране у саставу: Драгутин Јоксимовић, предсједник; Јојић Зоран, члан; Вида Ивановић, члан; Зоран Миловић, члан; Маринко Барјактаровић, члан; Анђела Кнежевић, члан и Велимир Ралевић, члан.
Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања .
„ Дан отворених врата” ће се одржати 16.2.2017. године у Великој Сали општине Беране са почетком у 12 часова .

KONKURS-NVO-Berane-raspodjela-sredstava-Nevladinim-organizacijama-za-2016.-godinu

KONKURS-NVO-Berane-raspodjela-sredstava-Nevladinim-organizacijama-za-2017.godinu

Obrazac-br-II-2017

prijavni-formular-Aplikacija

Obrazac-za-narativni-izvjetaj-NVO-2017-Berane-1