На основу члана 57 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист РЦГ“,бр.42/03, 28/04  и  75/05 и 13/06 и „Сл.лист ЦГ“,бр.88/09  и  03/10  и 38/12 и 10/14), члана 57 и 60 Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ-општински прописи“,бр.21/04, 34/06  и „Сл.лист ЦГ-општински прописи“,бр.06/11), члана 7 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр 34/13 ) Предсједник Општине Беране упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Невладиним организацијама за предлагање два члана, представника невладиних организација у Комисији за расподјелу средстава невладиним организацијама

 

Право предлагања кандидата за чланове комисије из реда невладиних организација имају невладине организације које су регистроване у Црној Гори а своју дјелатност остварују на територији Општине Беране, а чији пројекти доприносе остваривању утврђених циљева у стратешким документима, програмима и плановима Општине Беране.

За чланове Комисије бирају се два члана представника невладиних организација.

Кандидата за члана Комисије може да предложи невладина организација која испуњава сљедеће услове:

– да је уписана у регистар невладиних организација код надлежног Министарства, најмање годину   дана прије објављивања јавног позива;

–  да има сједиште на територији Општине Беране;

– да је у претходној години реализовала један или више пројеката, учествовала у најмање једној кампањи или реализовала најмање двије једнократне акције;

Невладина организација која предлаже кандидата дужна је да достави следеће доказе:

  • овјерену копију рјешења уписа у регистар невладиних организација код надлежног Министарства
  • фотокопију личне карте
  • биографију кандидата
  • копију Статута и оснивачког акта организације
  • доказ о реализованим пројектима или активностима у претходној години, уговор о финансирању, брошуре, флајери, лифлети, новински чланци и слично;
  • изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације да у органу управљања невладине организације већину не чине јавни функционери у смислу закона којим се уређује спрјечавање сукоба интереса, локални службеници или намјештеници, нити чланови органа управљања политичке партије.
  • изјаву кандидата да није члан политичке партије или јавни функционер
  • изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана Комисије

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана Комисије.

Из једне невладине организације у Комисију може бити именован само један представник.

Члан Комисије из реда  невладиних организација не може бити одборник, посланик или члан органа управљања политичке партије.

Члан Комисије који је представник невладиних организација не може учествовати у одлучивању о пројекту невладине организације чији је члан.

Предлог са документацијом доставља се Служби предсједника у затвореној коверти, на шалтер Грађанског бироа са назнаком ,,Предлог кандидата невладине организације за члана Комисије за расподјелу средстава за пројекте невладиних организација“ или путем поште, у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Ако невладина организација или предложени кандидат не испуњавају услове предвиђене овим позивом или предлог кандидата није поднесен у предвиђеном року, такви предлози се неће разматрати.

Јавни позив се објављује на огласној табли Општине Беране, веб сајту Општине и преко локалног јавног емитера.

 

 

Број: 01-031-3369                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Беране, 29.11.2016.године                                                                                        Драгослав Шћекић