ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Одбор за избор и именовања

Број: 02-016/23-96

Беране, 21. фебруар 2023. године

 

На основу члана 15, члана 19 и члана 24  Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике („Сл. лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 40/10 и 23/15), Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предлагање кандидата за избор једног члана Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике из реда запослених у органима локалне управе

 

Право предлагања кандидата имају запослени у органима локалне управе.

Овлашћени предлагач може предложити једног кандидата.

Овлашћени предлагач уз предлог, обавезно доставља:

 • име и презиме кандидата;
 • друге личне податке (копија личне карте, адреса становања и контакт телефон) ;
 • доказ о пребивалишту кандидата (увјерење о пребивалишту);
 • краћу биографију;
 • образложење предлога;
 • потписану изјаву кандидата да није у сукобу интереса;
 • доказ о радном односу кандидата;
 • изјаву кандидата да прихвата кандидатуру;
 • увјерење надлежног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине неподобним за чланство у Етичкој комисији.

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:

 • посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини и
 • има пребивалиште на територији Општине Беране

За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:

 • изабрани представник или функционер у смислу одредби Етичког кодекса изабраних представника или функционера;
 • функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други партијски функционери);
 • правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији

Предлог кандидата за избор члана  Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике  се доставља Одбору за избор и именовања Скупштине општине Беране, преко Грађанског бироа Општине Беране, у затвореној коверти.

Јавни позив ће се објавити у једном дневном листу, на веб сајту Општине Беране и преко Локалног јавног емитера “Радио Беране“, а рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

 

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

Предсједник,

Игор Бабић,с.р.