ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Одбор за избор и именовања

Број: 02-016/21-224

Беране, 03. јун 2021. године

 

На основу члана 15 Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике („Сл. Лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 40/10 и 23/15), Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор чланова Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

 

Етичка комисија има предсједника и 4 /четири/ члана.

Право предлагања кандидата имају:

 • грађанин
 • група грађана
 • запослени у органима локалне управе
 • запослени у јавним службама (јавним предузећима, јавним установама и организацијама чији је оснивач Општина)
 • запослени у локалним медијима и
 • невладине организације са сједиштем у Беранама

Овлашћени предлагачи могу предложити највише по једног кандидата.

Овлашћени предлагач уз предлог, обавезно доставља:

 • име и презиме кандидата;
 • друге личне податке (копија личне карте, адреса становања и контакт телефон) ;
 • доказ о пребивалишту кандидата (увјерење о пребивалишту);
 • краћу биографију;
 • образложење предлога;
 • потписану изјаву кандидата да није у сукобу интереса;
 • за кандидате из реда запослених у органима локалне управе, јавним установама и организацијама чији је оснивач Општина и локалним медијима , предлагачи су дужни да доставе доказ о радном односу кандидата;
 • за кандидате из реда невладиних организација , предлагачи су дужни да доставе доказ о чланству у невладиној организацији;
 • изјаву кандидата да прихвата кандидатуру;
 • увјерење надлежног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине неподобним за чланство у Етичкој комисији.

 

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:

 • посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини и
 • има пребивалиште на територији Општине Беране

За чланове Етичке комисије бирају се :

 • 1 представник из реда грађана
 • 1 представник из реда запослених у органима локалне управе
 • 1 представник из реда запослених у јавним службама (јавним предузећима, јавним

установама и организацијама чији је оснивач Општина)

 • 1 представник из реда запослених у локалним медијима
 • 1 представник невладиних организација

За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:

 • изабрани представник или функционер у смислу одредби Етичког кодекса изабраних представника или функционера;
 • функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други партијски функционери);
 • правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији

Предлози кандидата за избор чланова Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике  се достављају Одбору за избор и именовања Скупштине општине Беране, преко Грађанског бироа Општине Беране, у затвореним ковертама.

Јавни позив ће се објавити у једном дневном листу, на веб сајту Општине Беране и преко Локалног јавног емитера “Радио Беране“, а рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

 

 

                                                                                              ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

                                                                                                                    Предсједник,

                                                                                                            Петар Лабудовић,с.р.