ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Број: 02-016/21-302

Беране, 02. јул 2021. године

 

 

На основу члана 14. и члана 23. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере („Службени лист ЦГ- Општински прописи , бр. 40/10), Одбор за избор и именовања упућује

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор члана Етичке комисије за изабране представнике и функционере

 

Право предлагања кандидата  имају: грађанин или  група грађана који имају пребивалиште у Беранама.

 

Овлашћени предлагачи могу предложити највише једног кандидата.

 

Овлашћени предлагач, уз предлог, обавезно доставља:

 • име и презиме кандидата, адресу становања и број телефона
 • краћу биографију
 • образложење предлога
 • потписану изјаву кандидата да није у сукобу интереса
 • увјерење надлежног суда да лице које се кандидује није правоснажно осуђивано за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији
 • фотокопију личне карте
 • доказ о пребивалишту (увјерење о пребивалишту)
 • изјаву кандидата да прихвата кандидатуру

 

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:

 • посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини
 • има пребивалиште на територији општине Беране

 

За члана Етичке комисије лице може бити изабрано највише два пута узастопно.

 

За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:

       –    изабрани представник или функционер у смислу одредаба Етичког кодекса изабраних

представника и функционера

 • функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови пресједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други партијски функционер
 • Правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији.

 

Предлог за избор члана Етичке комисије за изабране представнике и функционере  се доставља Одбору за избор и именовања Скупштине општине Беране, преко Грађанског бироа Општине Беране у затвореној коверти.

 

Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања јавног позива.

 

Јавни позив ће се објавити у једном дневном листу, на веб сајту Општине Беране,  и емитовати  путем Локалног јавног емитера „Радио Беране“.

 

Рок за предлагање кандидата почиње тећи  05. јула 2021. године.

 

Одбор за избор и именовања

       Предсједник

              Петар Лабудовић,с.р.