На основу члана 6 став 2 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе – општински прописи  бр 22/19 и 54/19)  Предсједник општине

у п у ћ у ј е

 

Ј А В Н И  П О З И В

 

За предлагање кандидата – представника невладиних организација , у Комисију за расподелу средстава  за пројекте невладиних организација општине Беране у 2020 години.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ