Одбор за избор и именовањa Скупштине општине Беране, упућује

ЈАВНИ   ПОЗИВ

Мјесним заједницама

 

да у року од 45 дана од дана објављивања доставе предлоге кандидата за избор члана Савјета ЛЈЕ “Радио Беране“

Члан Савјета бира се:

– из реда афирмисаних стручњака из области које су релевантне за обављање дјелатности Локалног јавног емитера – Радио Берана (новинарство, право, економија, техничке науке, социологија, маркетинг, радио дифузија и слично), који имају пребивалиште у Беранама и високу стручну спрему.

Члан Савјета Радио Берана не може бити:

 1. посланик и одборник;
 2. запослени у Радио Беранама;
 3. лице које бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе, Скупштина Црне Горе или Влада;
 4. изабрано, именовано или постављено лице у органима локалне самоуправе;
 5. функционер политичке партије (предсједник странке, члан предсједништва, њихов замјеник, члан извршног и главног одбора, члан општинског одбора и општинског извршног одбора, као и други страначки функционер);
 6. лице које као власник удјела, акционар, члан органа управљања, члан надзорног органа, запослени и сл. има интереса у правном лицу које се бави производњом радио и телевизијског програма, тако да би чланство у Савјету могло да доведе до сукоба интереса;
 7. лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело злоупотребе службене дужности, корупције, преваре, крађе или друго кривично дијело које га чини недостојним за обављање јавне функције, без обзира на изречену санкцију, или је правоснажно осуђено за неко друго кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, у периоду док трају правне последице осуде;
 8. лице које је брачни друг лица наведених у тачки 1. до. 6. овог члана или се са њима налази у сродству у правој линији, без обзира на степен сродства, у побочној линији до другог степена сродства и другог степена сродства по тазбини.

 

Садржај предлога за именовање члана Савјета

 

 1. Предлог за именовање члана Савјета садржи: име и презиме, адресу и кратку биографију предложеног кандидата и мора бити потписан и овјерен од стране овлашћеног предлагача.
 2. Предлог кандидата за члана Савјета подноси се на обрасцу који утврђује радно тијело Скупштине надлежно за именовања (у даљем тексту: Радно тијело Скупштине),
 3. Уз предлог из тачке 1 предлагач обавезано доставља:

а) доказ да је предложени кандидат држављанин Црне Горе и да има пребивалиште у Беранама (увјерење о држављанству, увјерење о пребивалишту и овјерену копију личне карте),

б) доказ о стручној спреми предложеног кандидата,

ц) изјава предложеног кандидата о прихватању кандидатуре и да не постоји сметња из овог позива за његово именовање за члана Савјета.

д) увјерење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дјела из члана 17 став 1 тачка 5 Закона о електронским медијима, која су наведена под тачком 7 овог Јавног позива.

 

Предлози за именовање члана Савјета Локалног јавног емитера „Радио Беране“, који нијесу у складу са тачкама 1, 2 и 3 неће се разматрати.

 

Предлози се достављају Скупштини општине Беране – Одбору за избор и именовања, преко Грађанског бироа Општине Беране.

 

Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу, преко Локалног јавног емитера  „Радио Беране“ и на сајту Општине Беране.

 

Рок за подношење предлога за именовање чланова Савјета почиње тећи од дана објављивања Јавног позива у дневном листу и траје 45 дана од дана објављивања.

 

  ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

                                                                                       Предсједник,

                                                                                     Игор Бабић,с.р.

Прилог: Образац за кандидате Радио Беране