ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-482

Беране,­­­­­­­ 02. септембар, 2016. године

На основу члана 19. и 22. Одлуке о Савјету за развој и заштиту локалне самоуправе (“Сл. лист РЦГ“ – општински прописи бр. 32/05) Одбор за избор и именовање Скупштине општине Беране упућује

 ЈАВНИ   ПОЗИВ

за избор једног чланa Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

За члана Савјета може бити израбрано лице из реда истакнутих и угледних грађана Општине и стручњака из области од значаја за локалну самоуправу.

За члана Савјета не може бити биран:

  • посланик или одборник,
  • локални функционер, старјешина органа локалне управе и руководилац јавне службе;
  • изабрана, именована и постављена лица у Влади Републике Црне Горе и органима државне управе;
  • функционери и чланови органа политичких странака (предсједници странака, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други страначки функционери);
  • лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело против службене дужности, без обзира на изречену санкцију, или су правоснажно осуђена за неко друго кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од 6(шест) мјесеци.

I Предлог за члана Савјета могу поднијети: стручне институције, организације, невладине организације, стручна удружења, Мјесне заједнице, асоцијације локалних власти и грађани.

II Образложени предлог за члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе, подноси се у писаној форми и обавезно садржи:

  • Предлог са биографијом кандидата и образложењем
  • изјаву о прихватању кандидатуре
  • изјаву кандидата да није у сукобу интереса
  • изјаву кандидата да није правоснажно осуђен за кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од 6 (шест) мјесеци

Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

Предлози кандидата за члана  Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе се подносе Скупштини општине Беране – Одбору за избор и именовања, преко Грађанског бироа Општине Беране.

Рок за достављање предлога је 15 дана од дана објављивања Јавног позива и почиње тећи од 05. септембра 2016. године.

Јавни позив за избор члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе, објавиће  се у једном дневном листу, преко Локалног јавног емитера“ Радио Беране“ и на веб-сајту Општине.

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

                                                              Предсједник

                                                         Драгомир Ђукић, с.р.

Изјава о прихватању кандидатуре

Изјава о сукобу интереса

Образац за предлог