ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-281

Беране, 06.05.2016. године

На основу члана 15. Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике („Сл. Лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 40/10 и 23/15), Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране упућује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

За избор чланa  Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

 Право предлагања кандидата имају невладине организације са сједиштем у Беранама.

Овлашћени предлагач може предложити највише  једног кандидата.

Овлашћени предлагач уз предлог, обавезно доставља:

 • име и презиме кандидата;
 • друге личне податке;
 • податке о пребивалишту (увјерење о пребивалишту);
 • краћу биографију;
 • образложење предлога;
 • потписану изјаву кандидата да није у сукобу интереса;
 • доказ о чланству у невладиној организацији;
 • изјаву кандидата да прихвата кандидатуру

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:

 • посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини и
 • има пребивалиште на територији Општине Беране

За члана Етичке комисије бира се 1 представник невладиних организација.

За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:

 • изабрани представник или функционер у смислу одредаба Етичког кодекса изабраних представника или функционера;
 • функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други партијски функционери);
 • правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији

Предлог  кандидата  за избор члана Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике  се доставља  Одбору за избор и именовања Скупштине општине Беране, преко Грађанског бироа Општине Беране, у затвореној коверти.

Рок за предлагање кандидата је 30 дана од  дана објављивања јавног позива.

Овај Јавни позив ће се објавити у једном дневном листу, на веб сајту Општине Беране и преко Локалног јавног емитера Радио Беране  дана  09. 05. 2016. године.

                                                                                                                     ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

                                                                                                                         Предсједник,

                                                                                                                        Драгомир Ђукић,с.р.