ЦРНА ГОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Одбор за избор и именовања
Број: 02-030-484
Беране, 04.09.2015. године

На основу члана 15. и члана 19. Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике („Сл. Лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 40/10 и 23/15), Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране упућује поновни

ЈАВНИ ПОЗИВ
За избор чланова Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

Етичка комисија има предсједника и 4 /четири/ члана.
Право предлагања кандидата имају:
– грађанин
– група грађана
– запослени у органима локалне управе
– запослени у јавним установама и организацијама чији је оснивач Општина
– запослени у локалним медијима и
– невладине организације са сједиштем у Беранама
Овлашћени предлагачи могу предложити највише по једног кандидата.
Овлашћени предлагач уз предлог, обавезно доставља:
– име и презиме кандидата;
– друге личне податке;
– податке о пребивалишту (увјерење о пребивалишту);
– краћу биографију;
– образложење предлога;
– потписану изјаву кандидата да није у сукобу интереса;
– за кандидате из реда запослених у органима локалне управе, јавним установама и организацијама чији је оснивач Општина и локалним медијима , предлагачи су дужни да доставе доказ о радном односу кандидата;
– за кандидате из реда невладиних организација , предлагачи су дужни да доставе доказ о чланству у невладиној организацији;
– изјаву кандидата да прихвата кандидатуру

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:
– посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини и
– има пребивалиште на територији Општине Беране
За чланове Етичке комисије бирају се :
– 1 представник из реда грађана
– 1 представник из реда запослених у органима локалне управе
– 1 представник из реда запослених у јавним установама и организацијама чији је
оснивач Општина
– 1 представник из реда запослених у локалним медијима
– 1 представник невладиних организација
За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:
– изабрани представник или функционер у смислу одредби Етичког кодекса изабраних представника или функционера;
– функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други партијски функционери);
– павоснажно осуђено за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији
Предлози кандидата за избор чланова Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике се достављају Одбору за избор и именовања Скупштине општине Беране, преко Грађанског бироа Општине Беране, у затвореним ковертама.
Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања јавног позива.
Овај Јавни позив ће се објавити у једном дневном листу, на веб сајту Општине Беране и преко Локалног јавног емитера Радио Беране од 08. 09. 2015. до 07. 10. 2015. године.

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
Предсједник,
Драгомир Ђукић