ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-508

Беране, 27. 09. 2016. године

На основу члана 8. Одлуке о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација (Сл. Лист ЦГ-Општински прописи, бр. 38/16), Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За избор чланова Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација из реда представника НВО

I  Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана Савјета.

Из једне невладине организације у Савјет може бити именован само један представник.

Невладина организација као предлагач мора да испуњава следеће услове:

 • да обавља дјелатност у општини Беране;
 • је уписана у регистар невладиних организација најмање једну годину прије објављивања јавног позива;
 • нема дуг по основу државних и локалних јавних прихода за претходну фискалну годину
 • нема више од половине чланова органа управљања који су чланови политичких партија, јавни функционери у смислу Етичког кодекса за изабране представнике и функционере у локалној самоуправи Општине, државни службеници, односно намјештеници и запослени у јавним службама чији је оснивач Општина;
 • је реализовала најмање један пројекат или учествовала у најмање једној кампањи или реализовала најмање двије једнократне акције у временском периоду од годину дана до дана упућивања јавног позива.

II  Кандидат за чланство у Савјету, мора да испуњава следеће услове:

 • да је пунољетни црногорски држављанин са пребивалиштем у општини Беране;
 • да има искуства у пословима и функционисању локалне самоуправе и невладиног сектора

III  Невладина организација уз предлог кандидата за члана Савјета, доставља:

 • овјерену копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
 • копију акта о оснивању невладине организације и копију статута;
 • овјерену копију потврде о измиреним обавезама по основу државних и локалних јавних прихода за претходну фискалну годину, односно копију потврде да није порески обвезник по основу државних и локалних јавних прихода;
 • на прописаном обрасцу, изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери у смислу Етичког кодекса за изабране представнике и функционере у локалној самоуправи, државни службеници, односно намјештеници и запослени у јавним службама чији је оснивач Општина;
 • доказ да кандидат испуњава услове у погледу пунољетства, црногорског држављанства и пребивалишта;
 • биографију кандидата са подацима о искуству у пословима у вези са правима и дужностима Савјета;
 • сагласност кандидата са кандидатуром.
 • доказ да је невладина организација реализовала најмање један пројекат или учествовала у најмање једној кампањи или реализовала најмање двије једнократне акције у временском периоду од годину дана до дана упућивања јавног позива

Предлози за чланове Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација се достављају Скупштини општине Беране – Одбору за избор и именовања, преко Грађанског бироа Општине Беране.

Рок за достављање предлога је 15 дана од дана објављивања јавног позива и почиње тећи од  03. октобра 2016. године.

Јавни позив за избор чланова Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација, објавиће се у једном дневном листу, на веб – сајту Општине Беране и преко Локалног јавног емитера „Радио Беране“.

Образац за Савјет НВО

Изјава о сукобу интереса

Изјава за Савјет НВО

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

                                                                  Предсједник,

                                                                Драгомир Ђукић,с.р.