ЦРНА  ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-527

Беране, 13. новембар 2019. године

 

 

У складу са чланом 13 став 3 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране (“Служени лист ЦГ-Општински прописи бр. 28/14 и 12/15) и чланом 22 став 3 Статута  Друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране (“Служени лист ЦГ-Општински прописи бр. 23/15), Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране  о б ј а в љ у ј е

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

За избор извршног директора Друштва са ограниченом одговорношћу

’’ПАРКИНГ СЕРВИС’’ – БЕРАНЕ

Мандат директора и мјесто рада: Мандат директора траје 4 /четири/ године, а мјесто рада је Беране. Стучна оспособљеност, знање и вјештине оцјенују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и уз могућност усменог разговора са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

 Услови за избор:

 • да је пунољетан и пословно способан држављанин Црне Горе
 • да има високу стручну спрему – VII1 ниво образовања
 • да има 3 године радног искуства
 • да није осуђиван за кривично дјело

Наведену документацију потребно је доставити у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу. Тражену документацију потребно је доставити у затвореној коверти  на адресу Скупштине општине Беране, Одбору за избор и именовања, ул IV црногорске бр. 1, са назнаком ’’Пријава на јавни конкурс за именовање извршног директора ’’Паркинг сервис’’ – Беране’’.

Рок за достављање документације почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у једном дневном листу.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и мјесто рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Потребна документација:

 • Пријава на конкурс
 • Увјерење о држављанству
 • Фотокопија личне карте (кандидати који посједују биметријску личну карту , нијесу у обавези да доставе увјерење о држављанству, већ овјерену копију биометријске личне карте)

 

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања
 • Љекарско увјерење о здравственој способности
 • увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак
 • увјерење о потребном радном искуству
 • кандидат за директора друштва дужан је да уз пријаву на конкурс достави програм рада друштва.

 

НАПОМЕНА: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Овај конкурс објавиће се у једном дневном листу, сајту Завода за запошљавање и на сајту Општине Беране.

 

 

 

                                                                                    ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК,

                                                                                                    Петар Лабудовић,с.р.