Црна Гора
Општина
Беране
Предсједник

Бр.01- 031-

Бeране, 05.02.2016. године

На основу члана 2,6 и 8 Одлуке о утврђивању висине отпремнине за запослене у органима локалне управе и јавним установама чији је оснивач Општина бр.01-031-224 од 03.02.2016 године, предсједник Општине Беране упућује:

Ј А В Н И П О З И В

за

споразумни престанак радног односа

1. Позивају се заинтересовани службеници и намјештеници органа локалне управе, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива, доставе старјешини органа писани захтјев за споразумни раскид радног односа.

2. Запосленом, који добије сагласност на захтјев из тачке 1 овог позива припада отпремнина у висини од 12 бруто зарада која је запосленом исплаћена у мјесецу који претходи мјесецу у којем се отпремнина исплаћује или 12 бруто зарада у Црној Гори за мјесец који претходи исплати отпремнине уколико је то повољније за запосленог.

3. Запосленом који кумулативно не испуњава услове за одлазак у пензију по сили закона, а не добије сагласност за споразумни раскид радног односа, припада отпремнина у висини од 3 бруто зараде или 3 бруто зараде у Црној Гори уколико је то повољније за запосленог.

4. Радни однос запосленом престаје даном исплате отпремнине.

5. Старјешина органа одлучиваће појединачно по сваком захтјеву, у року од 8 дана од дана подношења захтјева.

6. Запослени којима престане радни однос, у складу са процедуром овог јавног позива, не могу засновати радни однос у органима локалне управе и установама и предузећима чији је оснивач Општина у периоду од 5 година од дана исплате отпремнине.

Предсједник Општине

Драгослав Шћекић