ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт, културу,

младе и сарадњу са НВО

Бр: 20-680-1044

Беране, 18.12.2015. године

У складу са тачком 1 Закључка Предсједника општине Беране, бр. 01-031-3548 од 02.12.2015. године о утврђивању Нацрта Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта, чланом 29 Одлуке о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова (Сл.лист ЦГ-општински прописи, бр.22/12), сачињен је:

ИЗВЈЕШТАЈ

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ СПОРТА

Предсједник општине Беране је закључком број 01-031-3548 од 02.12.2015. године утврдио Нацрт одлуке о финансирању и суфинансирању спорта и Нацрт одлуке је стављен на јавну расправу дана 02.12.2015.године. Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО је у складу са Одлуком о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова бр.02-030-197 од 03.07.2012. год. (Сл.лист ЦГ-општински прописи, бр.22/12) сачинио План јавне расправе и спровео јавну расправу.

Сходно плану јавна расправа је трајала 15 дана и одржавана је у периоду од 02.12.2015. године до 16.12.2015. године, уз обавезно присуство службеника Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО који су давали потребна објашњења и информације.

Нацрт одлуке је:

 • објављен на интернет сајту општине Беране,
 • објављен на огласној табли општине Беране,
 • преко локалног радио-емитера и
 • био доступан свим заинтересованим грађанима у просторијама Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО – канцеларији број 10.

Јавна расправа је била предвиђена за сва заинтересована лица: Спортске организације/клубове, грађане, Мјесне заједнице, Невладине организације, Синдикат, Политичке странке, Правна лица и друге заинтересоване организације.

У периоду предвиђеном за јавне расправе присуствовали су:

– 07.12.2015. године расправи која је била предвиђена за Спортске организације представници пет Клубова и то: представник Женског Рукометног клуба Беране 2003 – Веселин Ракетић, представник Боксерског клуба ,, Раднички”- Милија Добрашиновић, представник ,,Самбо Клуба” Беране – Жарко Јанковић, представник Кошаркашког клуба ,,Лим” Беране – Блажо Ивановић и представник Кошаркашког клуба ,,Беране 2010” – Жељко Арсовић ,

– 14.12.2015. године јавној расправи која је предвиђена за Невладине организације присуствовао је представник само једне Невладине Организације: Представник ,,Центра Креативних вјештина” – извршни директор Слободан Томашевић.

– осталим расправама које су предвиђене за правна лица и друге заитересоване организације, грађане, Мјесне заједнице, Политичке партије и Синдикат није присуствовао нико.

Све предлоге, примједбе, сугестије и мишљења на утврђени Нацрт Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта заинтересована лица-организације су могла доставити у писаној форми Секретаријату за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО или на Е-маил адреси: sport@berane.co.me.

ПРИМЈЕДБЕ НА УТВРЂЕНИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ СПОРТА

Евидентна чињеница је да на јавним расправама није присуствовало много заинтересованих лица иако се о Нацрту Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта по први пут расправља у нашој Општини. Од великог броја Спортских организација присуствовали су представници пет Спортских организација без обзира што се се ова Одлука највише тиче њих. Од Невладиних организација је присуствовао представник једне Невладине организације док су остала позвана лица показала незаинтересованост.

Разматрајући све примједбе дате на расправама, као и примједбе које су достављене писаним путем. Секретаријат је става да су сви учесници расправе (Спортске организације и Невладина организација) показали велику конструктивност и на неки начин својим примједбама допринијели исправкама и указали помоћ. Такође су кроз дате одговоре разјашњене многе недоумице које су биле присутне код учесника.

Секретаријат је  усвојио примједбе за које је мишљења да су оправдане и могуће.

1.) Са јавне расправе одржане 07.12.2015. године предвиђене за Спортске организације и Клубове:

Присуствовали су представници Спортских организација:

 • Представник ,,Женског Рукометног клуба Беране 2003” и ,,Мушког Рукометног клуба” – Веселин Ракетић
 • Представник Кошаркашког Клуба,,Лим” Беране – Блажо Ивановић
 • Представник ,,Самбо Клуба Беране” – Жарко Јанковић
 • Представник Боксерског клуба,,Раднички” Беране – Милија Добрашиновић
 • Испред Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО су присуствовали: Секретар-Зоран Јојић и службеници: Ремзија Рамусовић, Миодраг Лутовац и Анђела Бојовић

Представници свих Спортских организација/клубова који су учествовали у расправи изнијели су своје ставове, мишљења и примједбе које су биле веома конструктивне и на заједнички начин са представницима Секретаријата их размотрили.

Примједбе се односе на следеће:

Представник ,,Женског Рукометног клуба Беране 2003”- Веселин Ракетић предлаже:

– да се став 2 члана 11 који гласи: ,,Јавни оглас се расписује у  првом или другом кварталу од дана усвајања Буџета Општине Беране за текућу годину.“ измијени на следћи начин: ,,Јавни оглас се расписује у  првом кварталу од дана усвајања Буџета Општине Беране за текућу годину.“ предлаже да се избрише ,,други квартал” и да остане само ,,у првом кварталу”. Службеници Секретаријата су такав предлог прихватили.

– у члану 18 став 1 предлаже да Правилник доноси Скупштина Општине Беране на предлог Органа локалне управе надлежног за спорт. Представници Секретаријата су дали објашњење да је у надлежности Секретаријата да доноси Правилник са критеријумима и бодовном листом на основу којег ће Комисија поступати и доносити Предлог Одлуке за расподјелу средстава, да припаднике политичких партија не треба мијешати у спорт него да Правилник доносе стручна лица која се баве спортом дуги низ година. Навели су да ће Правилник бити истакнут на огласној табли и сајту Општине Беране и да ће свака Спортска организација имати увид а и могућност да сама израчуна колики број бодова има,

– предлаже да се став 4 истог члана мијења и да се дода: ,,у року од 15 дана”. Предлог се дјелимично прихвата и рок од 30 дана се брише.

– предлаже да Правилник о расподјели средстава буде саставни дио Одлуке. Секретаријат је образложио да се не могу истовремено доносити Одлука и Правилник. Прво се доноси Одлука о финансирању и суфинансирању спорта, а на основу ње, након њеног доношења и ступања на снагу Орган локалне управе надлежан за спорт доноси Правилник.

– да се члан 20 измијени: у Категоризацији спортова додати и Категоризацију спортова ЦОК Црне Горе. Представници Секретаријата су образложили да су у члану 20 Одлуке наведени ближи критеријуми за расподјелу средстава из Буџета Општине спортским клубовима регистрованим на територији Општине Беране, а да ће Правилником бити прописани сви услови, критеријуми, бодовна листа и начин расподјеле средстава, тако да ће ову примједбу прихватити приликом доношења Правилника.

Представник ,,Самбо клуба Беране” – Јанковић Жарко је поставио следећа питања:

 1. Како се утврђује интерес за одржавање спортске манифестације од значаја за општину? Одговор је испред Секретаријата дао Секретар Зоран Јојић наводећи да ће се суфинансирати Спортске манифестације које су од значаја за град и које на неки начин представљају традицију града, то су све оне манифестације које су се и до сада суфинансирале. У случају да су таква средства предвиђена Буџетом Општине за суфинансирање, Општина ће за манифестације давати средства као помоћ у организовању.
 1. Како ће се стручно усавршавати спортски радници и на који начин ће се финансирати? Одговор је испред Секретаријата дао Миодраг Лутовац: У зависности од тога да ли постоје одређени износ новца у Буџету, односно ставка у Буџету која се односи на стручно усавршавање постоји могућност да се стручна лица у спорту могу усавшавати и финансирати одобравањем одређеног износа новца као помоћи.
 2. Како се може аплицирати ради остваривања права на спортску стипендију? Представници Секретаријата су образложили да ће се након доношења ове Одлуке донијети и Правилник за додјелу годишњих признања, награда и стипендија у којем ће се прецизно дефинисати критеријуми, бодовна листа и начин додјеле средстава и стипендија. За стипендирање спортиста ће бити расписиван посебан Оглас-Конкурс.

Представник Кошаркашког Клуба ,, Лим” Беране Блажо Ивановић поставља питање Како је у члану 20 став 1 тачка 4 који се односи на ближе критеријуме за расподјелу средстава стављена ставка ,,школа спорта” и да ли то значи да и Школе могу учествовати на Конкурс у суфинансирању спорта заједно за Спортским организацијама? Представници Секретаријата су одговорили да Школе не могу учествовати на Конкурсу за расподјелу средстава Спортским организацијама из разлога што школе нису регистроване као Школске спортске организације у регистру Управе за младе и спорт него ће овим Општина подстицати развој спорта у школама и помагати им у организацији школских спортских манифестација.

Предлаже да се увећа Буџет за спорт и да ФК ,,Беране” буде равноправно оцјењиван, заједно са осталим Клубовима према критеријумима прописаним Правилником. Представници Секретаријата су објаснили да увећање или смањење Буџета за спорт не зависи од њих и да ће све Спортске организације бити једнако финансиране.

2.) Са јавне расправе одржане 14.12.2015. године са почетком у 13 х предвиђене за Невладине организације присуствовао је и био заинтересован представник једне Невладине организације ,,Центра креативних вјештина”, извршни директор Слободан Томашевић. Испред Секретаријата који је обрадио Нацрт Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта присуствовали су: Секретар-Зоран Јојић и службеници: Миодраг Лутовац и Анђела Бојовић

Представник ,,Центра креативних вјештина” је изнио примједбе усмено а исте доставио Секретаријату писаним путем.

Примједбе се односе на следеће:

– У члану 7 се наводи да ,, Организације из области школског спорта са територије општине Беране могу поднијети захтјев за суфинансирање активности из области школског спорта” па исто сматра нетраспарентним и захтијева да поменуте организације новчана средства могу добити, као и све остале једино на основу Јавног конкурса. Ову примједбу представници Секретаријата нису прихватили из следећих разлога: Законом о спорту није предвиђено да се расписује Конкурс за Школске организације, а школе нису регистроване као Спортске организације и не постоје у регистру Управе за младе и спорт, Школски спортски  савез није пререгистрован па је немогуће расписати било какав Конкурс. Буџетом је предвиђен износ новца за област школског спорта и то: за организовање школских манифестација (организовање школских турнира, Новогодишњих школских турнира из више спортова за мушкарце и дјевојке, школска спортска такмичења на нивоу Државе, општинска школска такмичења и кросеви, итд.). Законом о локалној самоуправи чланом 57 под тачком 11,13 и 14 је прописано да Предсједник општине може донијети акте у извршавању пренесених и повјерених послова, може доносити акте којима обезбјеђује извршење буџета општине и вршити друге послове утврђене законом, статутом и другим актима општине. Чланом 60 ставом 7 Статута општине Беране је прописано који се све задаци могу закључком одредити и наводи да Предсједник одлучује о одобравању средстава из Буџета општине и о другим питањима из надлежности предсједника којима се не одлучује другим актима.

– Иста примједба се односи и на члан 8, то јест када су у питању спортско рекреативне организације, сматра да нико не може добијати новац на основу захтјева и исти му се добравати закључком, вец искључиво на основу Јавног Конкурса. Представници Секретаријата су за спортско-рекреативне организације одговорили као и за претходну примједбу.

– Члан 9 предвиђа да ,,Регистроване спортске организације особа са инвалидитетом, могу поднијети програм за суфинансирање спортских активности особа са инвалидитетом” а онда на основу тог програма да добију новчана средства. То би значило да ове организације сваке године могу подносити један те исти програм рада (само промијене годину) и за то добијају новац. Не слаже се са тим и захтијевају да ове организације морају писати пројекте и на основу њих добијати новац – такође путем Јавног Конкурса. Представници Секретаријата су образложили да се подразумијева да ниједна организација не може достављати један те исти програм, нити мијењати само датум јер то није транспарентно. Новчана средства на основу програма ће се дијелити само ако су предвиђена буџетом за ту област. Секретаријат је увео ово поглавље из разлога што треба предуприједити и постицати спорт лица са инвалидитетом и помоћи им у ангажовању и успијевању.

– Члан 11, став 2 тражи да се промијени и да гласи : ,,Јавни оглас се расписује најкасније 30 дана од дана усвајања Буџета општине Беране за текућу годину”. У истом члану, сматра да се рок за подношење пријава треба ограничити на 30 дана; Представници Секретаријата дјелимично прихватају примједбу и став 2 члана 11 формулише на следећи начин: ,,Јавни оглас се расписује у  првом кварталу од дана усвајања Буџета Општине Беране за текућу годину.“ Примједба која се односи на рок подношења пријава се прихвата.

– Захтијева да се Члану 11, став 6, 7 и 8 у потпуности избришу, јер апсолутно остављају могућност за нетранспарентно дијељење новца, Опет сматра да без обзира на профил Спортске организације новац могу добити искључиво и само на основу Јавног Конкурса; Представници Секретаријата образлажу да Спортске организације новац могу добити само на основу Јавног Конкурса а у изузетним случајевима програм који је од значаја за успјешно представљање Општине на домаћој и међународној сцени могу се издвојити средства која нису расподијељена из Буџета као помоћ или се издвојити средства из текућег Буџета Секретаријата, уколико она постоје.

Тражи да се члан 15 у потпуности избрише. Примједба се не прихвата из следећих разлога: Спортске организације се финансирају другачије од Невладиних организација и свих других. Ако Секретаријат одобри новац Спортској организацији који јој је неопходан за будуће такмичење на домаћој и међународној сцени прије коначне Одлуке о расподјели средстава, средства ће бити урачуната у укупан износ додијељених средстава.

– Члан 16 је неодређен у смислу како се бирају чланови Комисије? На основу којих критеријума и нејасно је колико је чланова из реда органа локалне управе а колико из реда представника стручних радника из области спорта и ко бира предсједника Комисије? Секретаријат је прихватио примједбе и образложио да: Предсједник општине именује Комисију и доноси Рјешење о именовању Комисије у складу са Статутом општине Беране. Члан 16 став 3 је прецизније дефинисан: ,,Предсједник Општине именује Предсједника Комисије и два члана из редова представника органа локалне управе, а два представника именује из редова стручних радника из области спорта.”

– У члану 17 је нејасно како Комисија врши бодовање поднијетих предлога. Сматра да члан треба допунити у смислу да се бодовање врши на посебном обрасцу који треба да буде саставни дио ове Одлуке. Представници Секретаријата дају следеће образложење: након доношења ове Одлуке Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО ће донијети Правилник у којем ће постојати бодовна листа и критеријуми на основу којих ће не само Комисија него свака Спортска организација моћи да израчуна број бодова. Док обрасци не могу бити саставни дио ниједне Одлуке па ни ове. Обрасци на којем ће се бодовати Спортске организације могу се прописати заједно са Правилником или након доношења Правилника.

– Тражи да се у члану 17, став 2 избрише дио који се односи на то да Комисија од Спортских организација прије оцјењивања може тражити допуну документације од носиоца програма у року од 8 дана и наглашава да је ово у супротности са Законом и да се допуна документације може вршити једино за вријеме трајања конкурса а никако након завршетка истог. Примједба се прихвата и став 2 се у потпуности брише.

– Предлаже да се члан 18, став 4 мијења и гласи: Комисија након вредновања програма рада спортских клубова, у року од 30 дана од дана завршетка конкурса доноси образложени Предлог одлуке о суфинансирању програма у спорту. Предлаже да се став 5 у потпуности избрише јер не види сврху постојања Комисије, ако се о поменутој Одлуци пита предсједник Општине. Секретаријат дјелимично прихвата примједбу на начин што се у потпуности брише рок од 30 дана за доношење Предлога Одлуке, док у дијелу којим тражи да се избрише став 5 члана 18 Секретаријат не прихвата примједбу из разлога што се Комисија именује и формира ради доношења Предлога Одлуке а Предсједник општине доноси Одлуку из разлога јер предсједник по Статуту општине Беране извршава буџет и доноси акте у извршавању повјерених и пренијетих послова. Комисија нема надлежности да доноси Одлуку, Комисија нема свој печат и није орган Општине Беране да би доносила било какву Одлуку која се тиче Општине. По овој Одлуци се формира ради доношења Предлога Одлуке.

– У члану 21 избрисати став 1, док се став 2 (у овом случају став 1) предлаже да се допуни у наставку и да пише: ,, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке” и да се став 3 такође брише. Представници Секретаријата не прихватају примједбе које се односе на брисање става 1 и става 3, у претходним примједбама су образложили због чега Комисија не може донијети Одлуку и због чега Предсједник општине доноси Одлуку о финансирању и суфинансирању спорта. Примједба која се односи на допуну става 2 се прихвата.

У циљу омогућавања увида у Извјештај о јавној расправи исти ће бити објављен на сајту Општине Беране и истакнути на огласној табли за обавјештавање у општини Беране.

С Е К Р Е Т А Р

Зоран Јојић