ЦРАНА ГОРА

Општина Беране

Број 01-18/20-1710

Датум: 06.08.2020.године

 

На основу члана 32 г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), и члана 23  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „ Службени лист Црне Горе – општински прописи , бр :  22/19 и 54/19  ),  а након завршетка Јавног конкурса за пријаву пројеката/програма  невладиним организацијама  у 2020. години , број  01-018/20-1439 објављеног  30.06. 2020. године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација општине Беране у 2020. години,

 

о б ј а в љ у ј е

 

ДОПУНУ ЛИСТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ НИЈЕСУ ДОСТАВИЛЕ УРЕДНУ И ПОТПУНУ ПРИЈАВУ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

Непотпуне пријаве на Јавни конкурс, доставиле су сљедеће невладине организације :

 

  1. Организација слијепих за Беране, Андријевицу,Плав и Рожаје, пријава бр 01-056/20-106 од 10.07.20202.године , недостаје :

– изјава о истинитости података  ( 2 примјерка) ;

– изјава о партнерству на прописаном обрасцу (3 примјерка);

– изјава о непостојању вишеструког финансирања ;

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога ;

 

  1. Организација слијепих за Беране, Андријевицу,Плав и Рожаје, пријава бр 01-056/20-107 од 10.07.20202.године , недостаје :

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога ;

– изјава о партнерству на прописаном обрасцу  ( 3 примјерка );

– изјава овлашћеног лица да није добила средства  од другог донатора ;

-изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном периоду или у вријеме предаје на Конкурс.

 

  1. Организација глувих и наглувих за општине Беране, Рожаје, Плав, Андријевицу, Петњицу и Гусиње, пријава бр : 01-056/20-109 од 17.07.2020 године , , недостаје :

– основно рјешење  о упису у Регистар НВО код ндлежног органа;

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога ;

 

  1. Женска невладина организација „ ФЕНИКС“ , пријава бр 01-056/20-111 од 27.07.2020 године, недостаје :

-рјешење ( редни број уписа у Јавни регистар невладиних организација ) ;

-наративни извјештај о реализованим пројектима у претходне три године, закључно са даном објављивања Конкурса;

-да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину(овјерена копија биланса стања и успјеха );

-подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога ;

-изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном периоду или у вријеме предаје на Конкурс;

-изјава овлашћеног лица да није добила средства  од другог донатора који кандидује , а која садржи одредбу о прихватању одговорности ;

-електронска верзија пројекта на ЦД-у .

 

  1. НВО „ИНВИКТУС „ , пријава бр 01-056/20-116, од 29.07.2020 године , недостаје :

-да је предала пореском органу пореску пријаву за претходну фискалну годину;( овјерена копија)

-подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога ;

-изјава да ли је невладина организација кандидовани пројекат предала другом донатору на разматрање у претходном периоду или у вријеме предаје на Конкурс општине ;

-изјава о партнерству на прописаном обрасцу у 2 примјерка ;

-изјава о непостојању двоструког финансирања ;

-изјава о истинитости података .

 

  1. Црногорска „ИСКРА“ , пријава бр 01-056/20-119, од 30.07.2020 године , недостаје :

– да је предала пореском органу пореску пријаву за претходну фискалну годину;(овјерена копија)

-подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

– изјава да није добила средства од другог донатора за кандидовани пројекат;

-изјава о непостојању вишеструког финансирања ( 2 примјерка) ;

-пројектна пријава потписана и овјерена печатом организације;(3x)

 

Невладине организације са ове листе дужне су да отклоне утврђене недостатке у року од пет дана, од дана објављивања листе на интернет страници, закључно са 11.08.2020. године до 15 часова .

Уколико се утврђени недостаци не отклоне у року , пријава се одбацује.

Допуну пријаве, односно документације је потребно доставити комисији преко Грађанског бироа ,  на сљедећу адресу:

 

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ

 

                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                         Горан Фолић