На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ДЕВЕТУ  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

за четвртак, 25. Јуна  2015. Године

 

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

Дневни ред:

1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;

2. Предлог Одлуке о проглашењу предсједника Републике Србије за почасног грађанина општине Беране;   (Предлог)

Извјестилац: одборник Радојица Живковић

3. Предлог Завршног рачуна Буџета општине Беране за 2014. годину; (Предлог,     прилог   и   ревизија)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

4. Предлог Одлуке о потврђивању уговора о репрограму пореског дуга општине Беране; (Предлог,    план отплате,   уговор   и   протокол)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

5. Предлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о репрограму дуга по основу закупа пословног простора; (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

6. Предлог Одлуке о давању у закуп пословног простора;   (Предлог)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

7. Предлог Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране;  (Предлог)

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

8. Предлог Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Бенерго“ Беране;   (Предлог)

Извјестилац: вд менаџер Општине

9. Предлог Одлуке о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке парцеле бр. 109 у зони ДУП-а “Горњи Талум“;  (Предлог)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

10. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике;  (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријта за општу управу и друштвене дјелатности

11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута ЈУ ‘Полимски музеј“ Беране;   (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за општу управу и друтшвене дјелатности

12. Предлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу “Паркинг сервис“ Беране;  (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај

13. Општински план за заштиту и спашавање од пожара  (План)

  • Предлог Одлуке о доношењу Општинског плана за заштиту и спашавање од пожара за општину Беране; (Предлог)

Извјестилац: вд начелник Службе заштите

14. Предлог Једногодишњег програма уређења простора за 2015. годину;   (Предлог)

Извјестилац: вд секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

15. Извјештај о реализацији Стратешког плана развоја општине Беране за 2014. годину;  ( Извјештај     и   табеле)

Извјестилац: вд менаџер Општине

16. Извјештај о пословању Д.О.О. “Водовод и канализација“ за 2014. годину, са Програмом рада и финансијским планом пословања за 2015. годину; (Извјештај     и     програм рада)

Извјестилац: директор Д.О.О. “Водовод и канализација“

17. Извјештај о раду Д.О.О. “Спортски центар“ Беране са Финансијским исказом за 2014. годину и План и програм рада за 2015.годину;  (Извјештај     и     програм рада)

Извјестилац: директор Д.О.О. “Спортски центар“

18. Извјештај о расподјели средстава за пројекте невладиних организација у 2014. години; (Извјештај)

Извјестилац: предсједник Комисије за расподјелу средстава за пројекте невладиних организација

19. Извјештај о раду Бироа рада Беране за 2014. годину.

Извјестилац: директорица Бироа рада Беране

20. Информација о раду Електродистрибуције Беране за 2014. годину;

Извјестилац: директор Електродистрибуције Беране

21. Информација о стању безбједности и јавном реду и миру у општини Беране за 2014. годину;

Извјестилац: начелник  Центра безбједности Беране

22. Избори и именовања.

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон  235-319.

           СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-350                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,16.06. 2015.г.                         Горан Киковић,с.р.