На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

 С  а  з  и  в  а  м

 XIV  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за уторак, 06. 12. 2016. године

 

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

 Дневни ред:

 

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Беране за 2016. годину;      (Извјештај са јавне расправе)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о употреби средстава сталне буџетске резерве;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о употреби сталне буџетске резерве (Одлука)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера Општине Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о доношењу локалне студије локације за кат. парцеле бр. 1772/7 и 1770/6 КО Буче и 42/3 и 42/7 КО Виницка, Беране; (Извјештај са јавне расправе,   Став обрађивача)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке парцеле бр. 31 у зони УП-а “Јасиковац“

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о допунама Статута ДОО “Бенерго“ Беране;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Бенерго“ Беране

 1. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о допуни Статута ДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране

 

 1. Локални план управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом Општине Беране за период 2016-2020; Сагласност

Извјестилац: секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и

заштиту животне средине

 1. Избори и именовања.

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-567                                                                    

Беране,  25. 11. 2016.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

  Горан Киковић,с.р.