ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

 Законом о државним службеницима и намјештеницима („Сл.лист ЦГ“, бр. 39/11,50/11,66/12, 34/14), у члану 87 прописано је да орган за управљање кадровима утврђује Листу чланова дисциплинске комисије за сваку календарску годину. Наведеним чланом предвиђено је да, чланове дисциплинске комисије чине представници државних органа, представници репрезентативног синдиката и лица са стручним знањем и практичним искуством за вођење дисциплинског поступка. Листа чланова дисциплинске комисије утврдјује се на основу иницијалних предлога старјешина државних органа, односно репрезентативног синдидката а избор лица са стручним знањем и практичним искуством за вођење дисциплинског поступка врши се на основу јавног позива.

На основу изложеног, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, као орган надлежан за управљање кадровима, објављује:

Ј А В Н И  П О З И В

 лицима са стручним знањем и практичним искуством за вођење

 дисциплинског поступка.

  Сходно Правилнику о критеријумима и начину сачињавања Листе чланова дисциплинске комисије („Сл.лист ЦГ“ бр. 62/12) који је донијело Министарство унутрашњих послова, кандидат за листу чланова дисциплинске комисије може бити лице које:

  • има искуство у раду дисциплинских комисија или посједује знања из области службеничких, односно радних односа;
  • има најмање 5 година радног искуства;
  • није дисциплински кажњавано и против кога се не води дисциплински поступак;
  • није осудјивано за кривично дјело које га чини недостојним за рад у државном органу и против кога се не води кривични поступак за кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности.

Рок и начин пријаве:

Рок за подношење пријаве и потребне документације је до 21. јануара 2016. године и иста се доставља Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, на адресу: улица IV Црногорске број 1, Беране, посредством грађанског бироа, путем поште или електронским путем, на e-маил адресу: opstauprava@berane.co.me.

Образац за пријаву (Образац бр. 2) налази сe на интернет порталу Општине Беране, www.berane.me

Напомињемо, да ће све непотпуне пријаве бити одбачене.

Контакт особа: Весна Шћеповић, Самостални савјетник I за кадровску евиденцију – тел. 051/231-937.

Број: 05-032-                                                                                                                                                                                                                                       В.Д. СЕКРЕТАР

Беране, 13.01.2016. годинe                                                                                                                                                                                                              Младен  Стијовић

Prijava kandidata za izbor na listu članova disciplinske komisije