Црна Гора

Општина Беране

Секретаријат за спорт, културу,

омладину и сарадњу са НВО

Број: 18-056/22-109

Беране, 30.09.2022. године

На основу члана 32б став 1 и 3 Закона о невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе“, бр.037/17„), члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист Црне Горе, број 41/2018“) и члана 5 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр : 22/19 и 54/19),

ОПШТИНЕ БЕРАНЕ И АНДРИЈЕВИЦА У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РАСПИСУЈУ:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА/ИЦЕ, ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОМИСИЈУ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2022. ГОДИНИ  У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2022. години у оквиру РеЛОаД 2 пројекта (у даљем тексту: Комисија) чини 5 чланова/ица, и то: два члана/ице – представника/це општина Кластера (Беране и Андријевица), два члана/ице – представника/це УНДП и један члан/ица – представник/ца невладиних организација које дјелују у сљедећим областима: заштита животне средине, социјална инклузија и заштита, родна равноправност, омладинска политика и култура.

За члана радног тијела невладина организација може да предложи само једног представника.

У случају да невладине организације не предложе свог представника/цу за члана/ицу Комисије, умјесто тог члана/ице Комисије одређује се локални службеник/ца једне од горе наведених локалних самоуправа.

Невладина организација може да предложи свог/ју представника/цу у у Комисију ако:

 • је уписана у регистар невладиних организација, најмање годину дана прије објављивања јавног позива;
 • има сједиште на територији општина Беране и Андријевица;
 • је у претходној години реализовала један или више пројеката, или учествовала у најмање једној кампањи или реализовала најмање двије једнократне акције;
 • више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нису чланови/це органа политичких партија, јавни/е функционери/ке, државни/е или локални/е службеници/е или намјештеници/е, руководиоци/тељке или запослени/е у јавним установама и привредним друштвима чији је оснивач држава или Општина).

Представник/ца невладине организације у радном тијелу може бити лице које:

 • је држављанин Црне Горе и има пребивалиште на територији општина Беране и Андријевица;
 • посједује искуство у писању и реализацији пројеката;
 • није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни/а службеник/ца, односно намјештеник/ца, руководиоц/тељка или запослени/а у јавној установи или привредном друштву чији је оснивач држава или општина.

Невладина организација која испуњава услове доставља једној од општина- чланица Кластера предлог представника/це у Комисију потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације, са потребном документацијом.

Предлог се подноси на обрасцу који садржи: назив општине којој се доставља; назив „ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У КОМИСИЈУ“; име и презиме представника/це невладине организације; назив невладине организације која предлаже представника/цу; податке о документацији која се доставља уз предлог, као и мјесто за потпис лица овлашћеног за заступање невладине организације.

Уз предлог невладина организација доставља:

 • копију Рјешења о упису у регистар органа државне управе надлежног за регистрацију и вођење евиденције о невладиним организацијама ;
 • копију Статута организације;
 • доказ о реализованим пројектима или активностима у претходној години: уговор о финансирању, брошуре, флајери, лифлети, новински чланци и слично;
 • изјаву овлашћеног лица за заступање и представљање невладине организације да у органу управљања невладине организације већину не чине чланови/це органа политичких партија, јавни/е функционери/ке, државни/е или локални/е службеници/е или намјештеници/е, руководиоци/тељке или запослени/е у јавним установама и привредним друштвима чији је оснивач држава или Општина;
 • овјерену фотокопију личне карте за кандидата/кињу којег/у предлаже;
 • биографију кандидата/киње са подацима о посједовању искуства у писању и реализацији пројеката;
 • изјаву кандидата/киње да није члан/ица органа политичких партија, јавни/а функционер/ка, државни/а или локални/а службеник/ца или намјештеник/ца, руководиоц/тељка или запослени/а у јавној установи или привредном друштву чији је оснивач држава или Општина;
 • изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу Комисије.

Општине Беране и Андријевица ће, у року од пет дана од истека рока за предлагање, на својим интернет страницама објавити листу представника/ца невладиних организација, са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле све тражене услове.

Уз листу ће општине објавити списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које не испуњавају критеријуме или су предложиле представника/цу који/а не испуњава критеријуме.

Комисија за избор чланова/ца Комисије изабраће за члана/цу представника/цу невладине организације који/а испуњава услове и за кога/ју је достављено највише предлога невладиних организација које су испуниле услове.

Невладина организација која предлаже представника/цу невладиних организација у Комисији, као и све невладине организације које су подржале тај предлог, не могу бити разматрани за финансирање из РеЛОаД средстава.

Јавни позив се објављује на сајту Општине Беране – www.беране.ме,  и сајту Општине Андријевица – https://opstinaandrijevica.me/ огласним таблама у склопу општина и на локалним јавним емитерима – „Радио Беране“ и „Радио Андријевица“.

Документација по јавном позиву доставља се једној од двије општине Кластера: Беране и Андријевица путем поште или лично на адресе:

 

Општина Беране                                                       Општина Андријевица

Грађански биро                                                               Грађански биро

(за Секретаријат за инвестиције и пројекте)                              (за Службу предсједника)

IV црногорске бр. 1                                                      Бранка Делетића бб

84300  Беране                                                            84320  Андријевица

 

Рок за предлагање представника/ца невладиних организација у Комисију је седам дана од дана објављивања овог јавног позива закључно са 07.10.2022. године do 14 h.

Образац за предлагање представника невладине организације за члана Комисије RELOAD2