Први пут у последњих неколико година Општина Беране је забиљежила пад неизмирених обавеза на крају квартала. Стање неизмирених обавеза Општине Беране на крају трећег квартала је 10.972.291,28€ што је за 4.292,06€ мање него на крају другог квартала 2015.

Неизмирене обавезе Општине Беране, чији највећи дио чине обавезе за бруто зараде и доприносе су до трећег квартала 2015. биле у сталном порасту претходних неколико година и тај тренд је коначно заустављен. Нова администрација општине се, од ступања на дужност 28. маја 2014, суочила са нагомиланим обавезама које су константно расле због раније одлуке да се не уплаћују порези и доприноси зараде запослених и органима локалне управе на терет послодавца. Министарству финансија, које квартално објављује податке о стању локалних јавних прихода, нису достављани исправни подаци, па су неизмирене обавезе између прва два квартала 2014. доживјеле раст од 1.439.281,68€. Тада смо открили и Министарству финансија пријавили прикриване обавезе попут оних за закуп простора за Вишу медицинску школу (која није плаћана од оснивања, 2005.), рачуни за електричну енергију (за које је општина тужена због неплаћања),   зграду пензионера, Студију изводљивости пројекта градског система централног гријања и обавезе за насипање путева у предизборном периоду. С обзиром на велике, непровјерене износе, ове последње су такође предмет судских процеса.

Поређења ради, за последњих 18 мјесеци рада старе администрације (31.12.2012. – 30.6.2014.) дуг је порастао са 6.280.000,00€ на 9.187.006,16€ што износи 2.907.006,16€ или 46,2% са тенденцијом раста. Повећање дуга у првих 18 мјесеци нашег рада је 1.785.285,12€ или 19,4% али је тренд раст коначно заустављен и у следећим кварталима износ неизмирених обавеза ће наставити да се умањује.

Потписивањем уговора о репрограму пореског дуга са Министарством финансија, обавезали смо се да на зараде уплаћујемо пуне порезе и доприносе. Општина Беране је уплатила бруто плате за прва три мјесеца 2015, што је такође први пут после неколико година. Локалне јавне финансије су комплексна материја, која не може да се ријеши преко ноћи и стабилизацији буџета смо пришли озбиљно и систематски. Године раста неизмирених обавеза су иза нас и полако се окрећемо ка новима изазовима, у првом реду ка повећању прихода и оживљавању локалне економије.

Прилог: Графикон тренда неизмирених обавеза Општине Беране у периоду 31.12.2012. – 30.9.2015

finansije 1