Sedma sjednica Skupštine opštine Berane, završila je sa radom dana 09. septembra 2019. godine.

Na sjednici su razmatrane i usvojene sledeće odluke:

  1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju DOO “Benergo“ Berane;
  2. Odluka o davanju garancija;
  3. Odluka o načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada i uslovima zaštite životne sredine;
  4. Odluka o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane;
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane;

Skupština nije prihvatila Odluku o osnivanju Rukometnog kluba “Berane 1949“.

Na kraju zasijedanja, nakon razmatranja tačke Izbori i imenovanja, Skupština je izabrala predsjednika i članove Savjeta za prava lica sa invaliditetom u sastavu: Milorad Magdelinić, predsjednik i članovi: Jelena  Božović, Violeta Šćepović, Lidija Kljajić, Erol Rastoder. Takođe, Skupština je donijela odluke o zamjeni članova u radnim tijelima. Slijedi kraća pauza između zasijedanja, a o održavanju Osme sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.