Deseta  sjednica Skupštine opštine Berane, koja je održana 30. i 31. maja 2020. godine završila je sa radom.

Završena 10. sjednica SO Berane

Na sjednici su razmatrane i usvojene sledeće odluke:

– Odluka o potvrđivanju Odluke o setu ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po građane i privredu natalih usled pandemije Kovid-19;

– Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Berane;

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca;

– Odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Berane;

– Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor broj: 01-018-596 od 10. 03. 2020. godine;

– Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pješačke staze u mjesnoj zajednici Budimlja;

– Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Berane za period 2020-2021.;

Glasovima većine odbornika sa dnevnog reda skinuta je tačka Predlog Odluke o prenošenju prava prodaje pokretnih stvari u svojini Opštine Berane.

Pored usvojenih odluka Skupština je razmatrala i usvojila sledeće izvještaje:

– Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2019. godinu;

– Izvještaj o radu za 2019. godinu i Program rada i finansijski plan za 2020. godinu, DOO “Parking servis“ Berane;

– Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, JU “Centar za kulturu“ Berane;

– Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, JU “Polimski muzej“ Berane; 

– Izvještaj o radu  sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu i Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane;

– Izvještaj o radu sa finansijskim iskazom za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, DOO “Sportski centar“ Berane;

Većinom glasova odbornika Skupština nije prihvatila: Izvještaj o radu Opšte bolnice Berane za 2019. godinu; Informaciju o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području opštine Berane u 2019. godini; Izvještaj o radu za 2019. godinu Zavoda za zapošljavanje–Područna jedinica Berane;

Pod tačkom Izbori i imenovanja, Skupština je donijela Odluku o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “21. jul“ za 2020. godinu, u sastavu: Milka Boričić, za  predsjednicu i za članove: Bojanu Obadović,  Aleksandra Lutovca, Gorana Kikovića, Branislava Pajkovića, Nebojšu Babovića, Dragomira Kićovića, Vladimira Babovića, Vukadina Božovića, Milorada Barjaktarovića, Irvina Masličića, Veselinku Femić i Marka Radojevića.

Za izvršnog direktora DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane imenovan je dosadašnji direktor Miro Vešović, diplomirani pravnik, dok je za vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO “Benergo“ Berane, imenovan Nikola Ćojbašić, diplomirani ekonomista.

SLUŽBA  SKUPŠTINE