ZAPOČETA VI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE

Šesta sjednica Skupštine opštine zakazana za 02. jul 2019. godine, na kojoj se našlo 29 tačaka predloženog dnevnog reda započela je sa radom.

Prije nego što se prešlo na rad, predsjednik Skupštine opštine Berane, Novica Obradović, na predlog šefa Kluba SNP-a, Milosave Paunović, pozvao je odbornike da minutom ćutanja odaju počast Momiru Bulatoviću, prvom izabranom predsjedniku Crne Gore od uvođenja višestranačkog sistema.

Nakon glasanja o predlozima za izmjenu i dopunu dnevnog reda, Skupština je usvojila dnevni red sa 29 tačaka od kojih su najveću pažnju odbornika privukle tačke: Predlog Završnog računa Budžeta opštine Berane za 2018. godinu i Predlog Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja opštine Berane 2019-2023 godina.

Na jučerašnjem zasijedanju Skupština je raspravljala i usvojila sledeće odluke:

Završni  račun Budžeta opštine Berane za 2018. godinu;Odluku o usvajanju Strateškog plana razvoja Opštine Berane 2019-2023 godina;Odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere ;Odluku o izmjeni  odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Etičke komisije za službenike i namještenike;Odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu; Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju DOO “Benergo“ Berane; Odluku o davanju garancije; Odluku o auto-taksi prevozu; Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama; Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor broj: 01-031-2036; Odluku o  davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti Javnoj  ustanovi “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ – Berane;

Odluku o pribavljanju nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 57 u zahvatu DUP-a Stari grad; Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore-Ministarstvu prosvjete, za potrebe realizacije projekta izgradnje nove predškolske ustanove – vrtića; Odluku o pečatima opštine Berane; Odluku o obrazovanju radnih tijela Skupštine; Odluku o prihvatanju kandidature za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2021. godinu; Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga u DOO“Sportski centar“ Berane;

S obzirom na obiman dnevni red, a u vezi sa dogovorom postignutim na kolegijumu sa šefovima klubova odbornika, predsjednik Skupštine Novica Obradović je prekinuo zasijedanje, a o nastavku sjednice u skladu sa Poslovnikom odbornici će biti naknadno obaviješteni.