1. Program podizanja spomen-obilježja u Opštini Berane za 2017. godinu; (Program,   Saglasnost)
2. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti vojvode Miljana Vukova Vešovića
; (Odluka,   Saglasnost)
3. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti Gavra Vukovića; (Odluka,   Saglasnost)
4.
Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti narodnom heroju Đoku Pajkoviću; (OdlukaSaglasnost)
5. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti narodnog heroja Vukadina Vukadinovića; (Odluka,  Saglasnost)
6.
Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti španskog borca Vukašina Radunovića; (Odluka,  Saglasnost)
7.
Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku narodnim herojima i palim borcima NOR-a sa područja sela Dolac, Beranselo, Veliđe, Zaostro i Crvljevine; (Odluka,   Saglasnost)
8.
Odluka o davanju status spomen-obilježja spomen bisti Igumana Mojsije Zečevića; (OdlukaSaglasnost)
9.
Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku VIII Crnogorske narodnooslobodilačke brigade; (OdlukaSaglasnost)
10.
Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku IV
proleterske crnogorske narodnooslobodilačke udarne brigade; (OdlukaSaglasnost)
11. O
dluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku narodnog heroja Branka Deletića; (OdlukaSaglasnost)