Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

 S  a  z  i  v  a  m

 XVI  SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 11. septembar 2017. godine

 

 

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom u 10,00 časova.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

 

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Predlog Programa podizanja spomen-obilježja u Opštini Berane za 2017. godinu; (Predlog,   Saglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti vojvode Miljana Vukova Vešovića; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti Gavra Vukovića; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti narodnom heroju Đoku Pajkoviću; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti narodnog heroja Vukadina Vukadinovića; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti španskog borca Vukašina Radunovića; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku narodnim herojima i palim borcima NOR-a sa područja sela Dolac, Beranselo, Veliđe, Zaostro i Crvljevine; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 

 1. Predlog Odluke o davanju status spomen-obilježja spomen bisti Igumana Mojsije Zečevića; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku VIII Crnogorske narodnooslobodilačke brigade; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku IV proleterske crnogorske narodnooslobodilačke udarne brigade; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku narodnog heroja Branka Deletića; (PredlogSaglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Desna obala Lima“; (Predlog odlukePrilog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Završnog računa budžeta opštine Berane za 2016. godinu; (Predlog,   Prilog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu; (Izvještaj)

Izvjestilac: predsjednik Opštine

 1. Izbori i imenovanja;

 

 

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon  235-319.

 

 

 

NAPOMENA: Odgovori na odbornička pitanja naknadno će biti dostavljeni.

 SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

 

                                  

Broj: 02-030-228    

Berane,  01. 09.2017.g.  

                                               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                   Goran Kiković,s.r.

print