1. Završni račun budžeta Opštine Berane za 2020.godinu;Tabele; – Izvještaj o radu;
 2. Odluke o davanju garancija;
 3. Odluku o mjesnim zajednicama;
 4. Odluku o usvajanju Strategije zapošljavanja opštine Berane 2021-2025; – Strategija zapošljavanja opštine Berane 2021-2025.
 5. Odluku o naknadi za urbanu sanaciju; – Zaključak Ministarstva
 6. Odluku o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;
 7. Odluku o poslovnim zonama;
 8. Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini oštine Berane; – Ugovor
 9. Odluku o izmjeni i dopuni Statuta DOO ,,Agencija za izgradnju i razvoj Berana,, Berane;
 10. Odluku o usvajanju Programa rada sa finansijskim planom DOO ,,Parking servis,, Berane za 2021.godinu;
 11. Odluku o izboru članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija;
 12. Odluku o prestanku mandata članovima Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija;
 13. Odluku o prestanku mandata predsjednici Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;
 14. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta JU ,,Centar za kulturu,, Berane;
 15. Rješenje o prestanku mandata predsjedniku Savjeta JU ,,Centar za kulturu,, Berane;
 16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2020.godinu; – Izvještaj
 17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijsko poslovanje Društva za 2020.godinu DOO ,,Komunalno,, Berane;
 18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju u 2020.godini DOO ,,Vodovod i kanalizacija,, Berane;
 19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2020.godinu DOO ,,Parking servis,, Berane;