Odluka o potvrđivanju Sporazuma o bratimljenju između opštine Berane, Crna Gora i Adana-Karaisali, Republika Turska;  Prilog Odluke

Odluka o osnivanju savjeta za saradnju lokalne smaouprave i nevladinih organizacija

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama vode i usluga, Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija“ Berane;   Prilog Odluke

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno“ Berane; Prilog Odluke

Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga, Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis“ Berane; Prilog Odluke

Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO “Agencije za izgradnju i razvoj Berane“ Berane; Prilog Odluke

Odluka o stavljanju van snage Odluke o ustupanju poslovnog prostora;

Odluka o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje DOO “Benergo“ Berane;

Odluka o davanju garancije;

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  za 2015. godinu sa 

Programom rada i finansijskim planom poslovanja DOO “Komunalno“ Berane;

Završni  račun  budžeta opštine Berane za 2015. godinu;

Prilog za završni račun

Odluka o izmjeni Odluke o imemovanju Opštinske izborne komisije Berane;

Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisije.

Rješenje o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti.

Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i propise.

Odluka o prestanku funkcije člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Odluka o izboru predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere.

Rješenje o razrješenju člana Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama.