DNEVNI  RED

1. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju  potpredsjednika Opštine Darka Stojanovića;

2. Odluka o imenovanju potpredsjednika Opštine Darka Stojanovića

3. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine Marka Lalevića;

4. Odluka o imenovanju potpredsjednika Opštine Marka Lalevića

5. Program javnih radova u opštini Berane za 2021. godinu;

6. Odluku o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Berane;

7. Saglasnost

8. Odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pješačke staze u Mjesnoj zajednici Budimlja:

9. Odluku  utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje obaloutvrde;

10. Odluku o davanju na upravljanje nepokretnosti d.o.o. “Parking servis“;

11. Odluku o davanju na upravljanje nepokretnosti d.o.o. “Sportski centar“;

12. Odluku o davanju u zakup objekta iz lista   nepoketnosti 146  KO Buče;

13. Odluku o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora broj:  01- 018/21-261 od 11.02.2021. godine;

14. Anekst Ugovora

15. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o  izmjenama i dopunama Statuta DOO “Sportski centar“    Berane; 

16. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Parking servis“ Berane;      

17. Odluku o izmjeni i dopuni Statuta DOO “Benergo“ Berane;       

18. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta DOO“Vodovod i kanalizacija“ Berane;       

19. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO  “Komunalno“ Berane;

20. Odluka o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO“Komunalno“

21. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju  DOO“Benergo“ Berane;
Odluka o kreditnom zaduživanju DOO“Benergo“

22. Odluku o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu DOO“Komunalno“ Berane;

23. Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU  “Centar za kulturu“ za 2021. godinu

24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU“Centar za kulturu“ Berane za 2020. godinu;

25. Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO“Sportski centar“ Berane za 2021. godinu;

26. Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU “Polimski muzej“ za 2021. godinu;

27. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU “Polimski muzej“ za 2020. godinu;

28. Odluku o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i finansijski plan JU“Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane za 2021. godinu;

29. Zaključak o usvajanju Izvještja o radu sa finansijskim izvještajem JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane za 2020. godinu;

30. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji kredita na Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju DOO“Benergo“ Berane;

31. Odluku o prestanku mandata člana Odbora direktora DOO“Sportski centar“

32. Odluku o prestanku mandata predsjednici i članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Opštine Berane;

33. Odluku o imenovanju člana Odbora direktora DOO“Sportski centar“ Berane;

34. Odluku o prestanku mandata predsjedniku Savjeta za zaštitu životne sredine;

35. Odluku o prestanku mandata predsjednika Savjeta za pitanja osoba sa invaliditetom;

36. Odluku o prestanku mandata članovima Odbora za budžet, privredu i razvoj;

37. Odluku o prestanku mandata članovima Odbora za planiranje i uređenje  prostora i komunalno-stambenu djelatnost;

38. Odluku o prestanku mandata predsjedniku i članovima Komisije za sprovođenje i praćenje realizacije Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta-spomenika Maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu i Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta-spomenika kapetanu Aleksandru Leksu Saičiću;

39. Odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za sprovođenje i praćenje realizacije Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta-spomenika Maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu i Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta-spomenika kapetanu Aleksandru Leksu Saičiću;

40. Rješenje o imenovanju članova Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;

41. Rješenje o imenovanju članova Odbora za budžet, privredu i razvoj;

42. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za prava osoba sa invaliditetom

43. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za zaštitu životne sredine.