Program rada Skupštine opštine Berane za 2016. godinu;

Odluka o porezu na nepokretnost;

Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za katastarsku parcelu br. 1779/5 KO Buče;

Saglasnost Ministarstva

Odluka o donošenju DUP-a “Jasikovac polje“ – I faza realizacije

Saglasnost Ministarstva

Odluka o donošenju DUP-a “Rudeš III“ – I faza realizacije

Saglasnost Ministarstva

Odluka o donošenju DUP-a “Lugovi i Donji Talum“  – I faza realizacije

Saglasnost Ministarstva

Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije za izgradnju mini hidro elektrane “Kaludra 2“;

Saglasnost Ministarstva

Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela br. 16 i br. 24 u zoni DUP-a “Jasikovac“,

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta JU “Polimski muzej“

Odluka o dopuni Statuta ,,Polimski muzej,, str.1 i str.2

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO “Sportski centar“ Berane;

Cjenovnik usluga DOO “Sportski centar“ Berane

Program javnih radova u opštini Berane za 2016. godinu;

Odluka o usvajanju Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa

Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa;

Saglasnost MUP-a

Jednogodišnji program  uređenja prostora za 2016. godinu;

Izvještaj o stanju  uređenja prostora za 2015. godinu;

Zaključak o prihvatanju Izvještaja za 2015.godinu

Odluka o vodosnabdijevanju na seoskom području opštine Berane;

 Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za godinu DOO “Sportski centar“ Berane,

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za godinu DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za godinu JU “Polimski muzej“ Berane,

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu JU “Centar za kulturu“ Berane,

Rješenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan za 2016. godinu JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane,

Odluku o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “21.jul“;

Odluku o prestanku mandata članu Odbora direktora D.O.O. “Sportski centar“ Berane;

Odluku o prestanku mandata članu Odbora direktora D.O.O. “Sportski centar“ Berane;

Odluku o prestanku mandata članu Odbora direktora D.O.O.  “Vodovod i kanalizacija“ Berane;

Odluku o prestanku mandata članu Odbora direktora  D.O.O“Komunalno“ Berane;

Odluku o prestanku mandata predsjedniku Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;

Odluku o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. “Vodovod i kanalizacija“ Berane;

Odluku o imenovanju člana Odbora direktora D.O.O. “Komunalno“ Berane;

Odluku o imenovanju članova Odbora direktora D.O.O. “Sportski centar“ Berane;

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Berane;

Odluku o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije Berane;

Rješenje o prestanku mandata članu Skupštine Turističke organizacije Berane;

Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za saradnju sa nevladinih organizacijama;

Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za prevenciju bolesti zavisnosti;

Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju;

Rješenje o razrješenju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka;

Rješenje o razrješenju člana Savjeta za zaštitu životne sredine;

Rješenje o razrješenju člana Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama;

Rješenje o razrješenju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;

Rješenje o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka;

Rješenje o određivanju predstavnika u Skupštinu Turističke organizacije Berane;

Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju;

Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta za prevenciju bolesti zavisnosti;

Rješenje o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine;

Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost;

Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela br.16 i br.24 u zoni DUP-a ,,Jasikovac,,