Програм рада Скупштине општине Беране за 2016. годину;

Одлукa о порезу на непокретност;

Одлуке о доношењу Локалне студије локације за катастарску парцелу бр. 1779/5 КО Буче;

Сагласност Министарства

Одлукa о доношењу ДУП-а “Јасиковац поље“ – I фаза реализације

Сагласност Министарства

Одлукa о доношењу ДУП-а “Рудеш III“ – I фаза реализације

Сагласност Министарства

Одлукa о доношењу ДУП-а “Лугови и Доњи Талум“  – I фаза реализације

Сагласност Министарства

Одлукa о доношењу Локалне студије локације за изградњу мини хидро електране “Калудра 2“;

Сагласност Министарства

Одлукa о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичких парцела бр. 16 и бр. 24 у зони ДУП-а “Јасиковац“,

Одлука o давању сагласности на Одлуку o допуни Статута ЈУ “Полимски музеј“

Одлука о допуни Статута ,,Полимски музеј,, стр.1 и стр.2

Одлукa о давању сагласности на Цјеновник услуга ДОО “Спортски центар“ Беране;

Цјеновник услуга ДОО “Спортски центар“ Беране

Програм јавних радова у општини Беране за 2016. годину;

Одлукa о усвајању Општинског плана за заштиту и спашавање од земљотреса

Општински план за заштиту и спашавање од земљотреса;

Сагласност МУП-а

Једногодишњи програм  уређења простора за 2016. годину;

Извјештај о стању  уређења простора за 2015. годину;

Закључак о прихватању Извјештаја за 2015.годину

Одлука о водоснабдијевању на сеоском подручју општине Беране;

 Рјешење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за годину ДОО “Спортски центар“ Беране,

Рјешење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за годину ДОО “Водовод и канализација“ Беране

Рјешење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за годину ЈУ “Полимски музеј“ Беране,

Рјешење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2016. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране,

Рјешење о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план за 2016. годину ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране,

Одлуку о именовању Жирија за додјелу Награде “21.јул“;

Одлуку о престанку мандата члану Одбора директора Д.О.О. “Спортски центар“ Беране;

Одлуку о престанку мандата члану Одбора директора Д.О.О. “Спортски центар“ Беране;

Одлуку о престанку мандата члану Одбора директора Д.О.О.  “Водовод и канализација“ Беране;

Одлуку о престанку мандата члану Одбора директора  Д.О.О“Комунално“ Беране;

Одлуку о престанку мандата предсједнику Етичке комисије за изабране представнике и функционере;

Одлуку о именовању члана Одбора директора Д.О.О. “Водовод и канализација“ Беране;

Одлуку о именовању члана Одбора директора Д.О.О. “Комунално“ Беране;

Одлуку о именовању чланова Одбора директора Д.О.О. “Спортски центар“ Беране;

Одлуку о измјени Одлуке о именовању Општинске изборне комисије Беране;

Одлуку о разрјешењу замјеника члана Општинске изборне комисије Беране;

Рјешење о престанку мандата члану Скупштине Туристичке организације Беране;

Рјешење о разрјешењу предсједника Савјета за сарадњу са невладиних организацијама;

Рјешење о разрјешењу предсједника Савјета за превенцију болести зависности;

Рјешење о разрјешењу предсједника Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу;

Рјешење о разрјешењу одборника који ће присуствовати закључењу брака;

Рјешење о разрјешењу члана Савјета за заштиту животне средине;

Рјешење о разрјешењу члана Савјета за сарадњу са невладиним организацијама;

Рјешење о разрјешењу члана Одбора за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност;

Рјешење о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака;

Рјешење о одређивању представника у Скупштину Туристичке организације Беране;

Рјешење о именовању предсједника Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу;

Рјешење о именовању предсједнице Савјета за превенцију болести зависности;

Рјешење о именовању члана Савјета за заштиту животне средине;

Рјешење о именовању члана Одбора за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност;

Одлука о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичких парцела бр.16 и бр.24 у зони ДУП-а ,,Јасиковац,,