1.Završni račun budžeta opštine Berane za 2019.-SA PRILOZIMA
2.Odluka o kreditnom zaduživanju opštine Berane
3.Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštitite životne sredine Opštine 2020-2024-sa PRILOZIMA
4.Odluka o davanju saglasn.na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti i korišćenja komun.infrastruk.u svojini opštine Berane
5.Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Novog gradskog groblja
6.Odluka o prodaji pokretnih stvari
7.Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti DOO“Vodovod i kanalizacija“
8.Odluka o imenovanju članova Savjeta Radio Berana
9.Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO“Sportski centar“ Berane
10.Odluka o imenovanju člana Odbora diektora DOO“Komunalno“ Berane
11.Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO“Sportski centar“ Berane
12.Odluku o prestanku mandata članovima Savjeta LJE Radio Berane
13.Odluka o prestanku mandata predstavniku osnivača u Skupštinu Turističke organizacije Berane
14.Odluka o prestanku mandata članu Odbora za društvene djelatnosti
15.Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO “Benergo“ Berane
16.Rješenje o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
17.Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan poslovanja DOO“Vodovod i kanalizacija“ za 2020.g.
18.Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada DOO“Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ za 2020. g.
19.Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.g.DOO“Vodovod i kanalizacija“ Berane
20.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2019.g. DOO“Agencije za izgradnju i razvoj Berane“Berane
21.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2019.g.DOO“Komunalno“Berane
22.Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan poslovanja DOO“Komunalno“ za 2020. g.
23.Odluka o prestanku mandata predsjednici Odbora za društvene djelatnosti
24.Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku opštine Berane
25.