1.Завршни рачун буџета општине Беране за 2019.-СА ПРИЛОЗИМА
2.Одлука о кредитном задуживању општине Беране
3.Одлука о усвајању Локалног плана заштитите животне средине Општине 2020-2024-са ПРИЛОЗИМА
4.Одлука о давању сагласн.на Уговор о повјеравању комуналних дјелатности и коришћења комун.инфраструк.у својини општине Беране
5.Одлука о прибављању непокретности за потребе Новог градског гробља
6.Одлука о продаји покретних ствари
7.Одлука о давању на управљање и коришћење непокретности ДОО“Водовод и канализација“
8.Одлука о именовању чланова Савјета Радио Берана
9.Одлука о именовању члана Одбора директора ДОО“Спортски центар“ Беране
10.Одлука о именовању члана Одбора диектора ДОО“Комунално“ Беране
11.Одлука о престанку мандата члану Одбора директора ДОО“Спортски центар“ Беране
12.Одлуку о престанку мандата члановима Савјета ЛЈЕ Радио Беране
13.Одлука о престанку мандата представнику оснивача у Скупштину Туристичке организације Беране
14.Одлука о престанку мандата члану Одбора за друштвене дјелатности
15.Рјешење о именовању извршног директора ДОО “Бенерго“ Беране
16.Рјешење о именовању члана Одбора за друштвене дјелатности
17.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план пословања ДОО“Водовод и канализација“ за 2020.г.
18.Одлука о давању сагласности на План рада ДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“ за 2020. г.
19.Закључак о усвајању Извјештаја о пословању за 2019.г.ДОО“Водовод и канализација“ Беране
20.Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2019.г. ДОО“Агенције за изградњу и развој Беране“Беране
21.Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању за 2019.г.ДОО“Комунално“Беране
22.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план пословања ДОО“Комунално“ за 2020. г.
23.Одлука о престанку мандата предсједници Одбора за друштвене дјелатности
24.Одлука о престанку мандата потпредсједнику општине Беране
25.