На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-општински прописи бр. 22/12)

 С  а  з  и  в  а  м

XI  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак,   28. 12. 2015. године

 

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи

 

Дневни ред:

 

 1. Oдговори на одборничка питања и одборничка питања
 2. Предлог Одлуке о комуналном реду; (Извјештај са јавне расправе)
  Извјестилац: секретарка Секретаријата за стамбено-комуналне послове и саобраћај
 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Беране;
  Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора
 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инавлидитетом на територији општине Беране;

Извјестилац:секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о ауто такси превозу;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

 1. Предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта;  (Извјештај са јавне расправе)

Извјестилац: секретар Секртаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Програма рада и Финансијског плана ДОО Паркинг сервис Беране за 2016. годину;

Извјестилац: директор ДОО “Паркинг сервис“ Беране

 1. Предлог Одлуке о усвајању Локалног плана заштите животне средине 2015-2019

– Предлог Локалног плана заштите животне средине 2015-2019;

Извјестилац: шефица Одјељења за заштиту животне средине

 1. Информација о стању животне средине у општини Беране за 2014. годину;

Извјестилац: шефица Одјељења за заштиту животне средине

 1. Информација о стању у пољопривреди општине Беране са предлогом мјера;

Извјестилац: секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и  заштиту животне средине

13. Информација о раду инспекција Управе за инспекцијске послове на подручју општине Беране (за период јануар-новембар 2015 године);

14.Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Беране за 2015. годину;  (Извјештај са јавне расправе,     Сагласност Министарства)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

15. Предлог Одлуке о Буџету општине Беране за 2016. годину;   (Извјештај са јавне расправе,     Преглед прихода и расхода)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о ближим критеријумима за коришћење текуће и сталне буџетске резерве;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о порезу на непокретности;  (Извјештај са јавне расправе)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Избори и именовања;

 

 

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

 

Број: 02-030-746                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 21.12. 2015.г.                                                                                         Горан Киковић,с.р.