1. Završni računi Budžeta opštine Berane za 2018. godinu; ( Tabele Završnog računa za 2018.godinu )
  2. Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja Opštine Berane 2019-2023 godina;

Strateški plan razvoja Opštine Berane 2019-2023;

3. Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere ;

4. Odluka o izmjeni  odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Etičke komisije za službenike i namještenike;

5. Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu;

7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju DOO “Benergo“ Berane;

8. Odluka o davanju garancije;

9. Odluk o auto-taksi prevozu;

10. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama;

11. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor broj: 01-031-2036;

12. Odluka o  davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti Javnoj  ustanovi “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ – Berane;

13. Odluka o pribavljanju nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 57 u zahvatu DUP-a Stari grad;

14. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore-Ministarstvu prosvjete, za potrebe realizacije projekta izgradnje nove predškolske ustanove – vrtića;

15. Odluka o pečatima opštine Berane

16. Odluka o obrazovanju radnih tijela;

17. Odluk o prihvatanju kandidature za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2021. godinu;

18. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga u DOO“Sportski centar“ Berane;

19. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje DOO“Komunalno“ Berane za 2018. godinu.

20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan poslovanja DOO“Vodovod i kanalizacija“ za 2019. godinu.;

21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane za 2018. godinu.;

22. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO“Parking servis“ Berane za 2018.   godinu.u

23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Berane za 2018. godinu.;

24.Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DOO“Vodovod i kanalizacija“ za 2018.

25.Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU “Dnevni centar“ za 2019. godinu

26.Odluka o davanju saglasnosti na Program rada ia finansijski plan DOO “Komunalno“ za 2019. godinu.

27.Odluka o imenovanju predstavnika osnivača u Skupštinu Turističke organizacije.

28.Odluka o prestanku mandata predsjedniku i članovima Etičke komisije za funkcionere Opštine.

30.Odluka o prestanku mandata predstavnicima u Skupštinu Turističke organizacije.

31.Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana DOO“Parking servis“ za 2019. godinu.

32.Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije.