Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda vrši poslove koji se odnose na:

– utvrdjivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada),
– rješava u upravnom postupku u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima
– analizira stepen i efekat ostvarenih prihoda u saradnji sa nadležnim Sekretarijatom za poslove budžeta,u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike;
– vodi registar poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;
– propisuje oblik i sadržaj poreske prijave;
– preduzima mjere naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda;
– vrši inspekcijski nadzor iz svoje oblasti rada u skladu sa zakonom;
– priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu naplate lokalnih javnih prihoda;
– obezbjedjuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjedjuje monitoring u ovoj oblasti;
– obezbjedjuje tačno i ažurno vodjenje evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
– obračun, kontrolu i naplatu turističke takse za Turističku organizaciju Berane;
– priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine;
– saradjuje sa nevladinom organizacijama iz svoje oblasti rada;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
– vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel: +382 51 234 551
E-mail: prihodi@berane.co.me

Janko Stavljenić,  VD Direktor