Свјетска банка (СБ) је кредитирала средства за финансирање Регионалног програма интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине (СДИП), који је усмјерен на унапрјеђење заштите од поплава и омогућавање прекограничне сарадње у управљању водама у коридору Саве и Дрине. СДИП ће бити имплементиран током наредних 10 година, на територији Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије. Конкретно, под-компонента овог програма која ће бити имплементирана у Црној Гори је усмјерена на унапрјеђење управљања сливовима ријека Лим и Грнчар, као и на радове који се односе на имплементацију мјера за заштиту од поплава у сливу ријеке Лим, како би се ублажили ризици од плављења и промовисало одрживо коришћење природних ресурса (Пројекат). Под-пројекат обухвата извођење радова у општинама Беране, Бијело Поље, Плав и Гусиње. Пројекат реализује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарство), у сарадњи са својом Јединицом за имплементацију пројекта (ПИУ).

Оквирна политика пресељења (РПФ) је припремљена за потребе Пројекта почетком 2020. године, а све како би се дефинисале смјернице за припрему Акционих планова пресељења (РАП), а који имају за циљ да испуне прописе који су дефинисани Еколошким и социјалним стандардима као и прописе дефинисане националним законодавним оквиром у домену експропријације.

Овај РАП пружа детаљније информације о лицима погођеним пројектом у области општине Беране, критеријумима за остваривање права, као и о процедурама које морају бити праћене од стране Министарства и Општине Беране (Општина), као и активностима које ће они предузети како би пружили адекватну надокнаду појединцима и заједницама које су погођене пројектом.