Povodom početka II faza programa ROMACTED, potpredsjednik Opštine Berane Darko Stojanović razgovarao je sa Milicom Kovačević, projektnom službenicom programa i Samirom Jahom, izvršnim direktorm NVO Mladi Romi o konkretnim koracima vezanim za koncept Programa, kao i nastavaku buduće saradnje.

Kako je kazala Milica Kovačević, Program Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTED II biće prirodni nastavak implementacije i faze programa na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020), koji će služiti za konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama, kroz pojačano učešće u kreiranju lokalnih politika i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mjere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljšavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica. Kako je istakla, program ima sljedeće ciljeve: poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima, a samim tim i poboljšanje pružanja usluga. U novoj fazi će poseban doprinos biti dat pripremi lokalnih razvojnih akcija posvećenih ublažavanje efekata pandemije Kovid-19.

Potredsjednik Stojanović, iskazao je spremnost Opštine Berane, koja je aktivno učestvovala u prvoj fazi Programa u izradi Akcionog plana za Rome,  da bude partner i u drugoj fazi, a sve u cilju poboljšava sveukupnih uslova života Romske populacije u Beranama.

Kako je istakao, lokalna uprava je tokom pandemije Kovid -19 aktivno sprovodila akcije pružanja pomoći Romskoj populaciji, u vidu obezbjeđivanja namirnica i sredstava za ličnu higijenu.

Pored ovoga, Komsija za socijalna davanja Opštine Berane redovno prima i postupa prema zahtjevima ove grupe stanovništva  i u skladu sa potrebama i konkretnom situacijom udovolja po istim, bilo da je riječ o zapošljavanju, obezbjeđivanju smeštaja i osnovnih životnih namirnica.

Samir Jaha, istakao je da je uloga NVO ,,Mladi Romi“ u okviru Programa , između ostalog je i saradnja sa lokalnom samoupravom. On je iskazao uvjerenje da će se drugom fazom Programa stvoriti dobar ambijet i saradnja između lokalne uprave i partnera na Programu, a sve u cilju unapređenja uslova Romske populacije.

Sastanku je prisustvovala Ljubinka Mijović, savjetnica za Rome u Sekretarijatu za za opštu upravu i društvene djelatnosti i Irina Zečević, savjetnica za informisanje u Službi predsjednika.