„Današnji dan je još jedna prilika da podijelimo osjećaj ponosa, ali i obaveze da čuvamo vrijednosti koje je njegovao i širio čovjek, po kome diplomatska škola i nosi ime – vojvoda Gavro Miljanov Vuković. Prvi ministar spoljnih poslova Knjaževine Crne Gore je ostavio toliko toga što generacije i generacije trebaju i moraju da prihvate kada je riječ o vrijednostima kojima se čuva i njeguje sve ono što može stati u dvije riječi – ljubav i država“, kazao je, između ostalog, na otvaranju Škole, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić.

berane škola gavro vuković

Dvanaesta međunarodna Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković“ otvorena je danas u Spomen kući – prvog crnogorskog ministra inostranih poslova i osnivača crnogorske diplomatije, vojvode Gavra Vukovića u Beranama.

„Uloga i znača multilateralne demokratije u očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti, prevazilaženju kriza i razvijanju novih modela ekonomske, političke i bezbjednosne saradnje na međunarodnom planu“, glavna je tema ovogodišnje Ljetnje škole na kojoj učestvuje oko 50 mladih diplomata iz više od 30 zemalja svijeta.

Na otvaranju su govorili, pored predsjednika Šćekića, ministar kulture Aleksandar Bogdanović i stalna predstavnica UNDP-a Daniela Gašparikova.

berane škola gavro vuković dragoslav šćekić

Predsjednik Šćekić je podvukao da imamo moralnu obavezu da i na ovom mjestu ponovimo da memoari Gavra Vukovića i danas pripadaju najužem krugu najdragocjenije memoarske literature, ne samo na našim prostorima, nego i mnogo šire.

„Nezamisliva je bilo kakva istorija crnogorske diplomatije, ili crnogorskih odnosa sa najvažnijim evropskim državama, bez uvida u Memoare vojvode Gavra Vukovića. I, moram to reći, bilo bi veoma uputno da mnoge crnogorske diplomate i danas temenjno prouče Gavrovu diplomatsku doktrinu. Treba imati u vidu i to da je Crna Gora, u to vrijeme najmlađa evropska država, stekla zavidan međunarodni ugled, pored ostalog, i zahvaljujući diplomatskim sposobnostima i aktivnostima vojvode Gavra“, kazao je predsjednik opštine Berane.

Ocijenio je da je treba imati u vidu i to da je Crna Gora, u to vrijeme najmlađa evropska država, stekla zavidan međunarodni ugled, pored ostalog, i zahvaljujući diplomatskim sposobnostima i aktivnostima vojvode Gavra.

„Samo ovi djelići iz bogate životne biografije slavnog vojvode moraju da vam budu dodatan podstrek da kroz ovu školu usvojite one vrijednosti koje će vam omogućiti da sjutra, svuda i na svakom mjestu, budete dostojni reprezenti svoje države i svoga naroda“, zaključio je on.

berane škola gavro vuković

Ministar Bogdanović je izrazio zadovoljstvo što je povod današnjeg okupljanja u Beranama stasavanje, kako je kazao, još jedne generacije mladih diplomata, koji u Ljetnjoj školi „Gavro Vuković“ stiču znanja i vještine od značaja za pstvaraivanje postavljenih ciljeva u međunarodnim odnosima.

„Posebno raduje što među vama, mladim diplomatama, ima predstavnika različitih država i kontinenata, pa vjerujem da će kontakti i sradanja koju ovdje ostvarite doprinijeti ne samo vašim daljim profesionalnim angažmanima, već i saradnji država iz kojih dolazite i koje ćete, uz uložen trud i rad, u budućnosti predstavljati“, kazao je ministar kulture.

Naglasio je da ova ljetnja škola ima poseban značaj za istoriju i tradiciju Crne Gore, cijenići da da nosi ime jednog od najistaknutijih državnike druge polovine XIX i početka XX vijeka, Gavra Vukovića.

berane škola gavro vuković

Stalna predstavnica UNDP Daniela Gašparikova je kazala da je crnogorska Ljetnja škola za mlade diplomate postala istinski prepoznatljiva širom svijeta. Ona je zatim poručila mladim diplomatama da imaju mogućnost da utiču na budućnost država iz kojih dolaze i da takva prilika sa sobom nosi odgovornost.

„Ako želimo da mijenjamo budućnost moramo da postupamo i da djelujemo danas. Naše djelovanje ne znači ako djelujemo pojedinačno, veće naprotiv, to moramo učiniti zajedno na partnerskim osnovama“, istakla je ambasadorka UNDP-a.

Danas možemo biti više nego ponosni na sve ono što smo do sada ostvarili, kazala je ona i navela da je Škola tokom prethodnih jedanest godina iznjedrila jako snažnu mrežu od bivših polaznika – današnjih diplopmata.

berane škola gavro vuković

„Više od 550 diplomata iz 65 zemalja svijeta“, istakla je predstavnica UNDP-a, poručivši ovogodišnjim polaznicima da oni imaju tu mogućnost da oblikuju budućnost u kontekstu očuvanja mira i bezbjednosti u svijetu, a u skladu sa Deklaracijom o ljudskim pravima.

Crnogorsku Ljetnju školu za mlade diplomate, koja će trajati do 7. jula, organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku Kancelarije UNDP u Crnoj Gori i Opštine Berane.

Predavanja će držati ugledni praktičari i teoretičari međunarodne politike iz zemlje i inostranstva.

Četiri polaznika Škole iz Berana

berane škola gavro vuković
Gordana, Danka i Milica

Opština Berane, shodno činjenici da Škola diplomatije nosi naziv vojvode Gavra Vukovića koji je iz ovih krajeva, ima mogućnost da svake godine predloži četiri polaznika iz Berana, a koji ispunjavaju standarde i kriterijume Škole.

Shodno tome, ovogodišnji polaznici su Danka Golubović, Milica Osmajlić, Gordana Fatić i Vladimir Obradović.

VOJVODA GAVRO VUKOVIĆ (1852-1928): Prvi crnogorski pravnik i osnivač crnogorske diplomatije

berane škola gavro vuković
Foto: Dan novine

Podsjetimo, voj­vo­da Ga­vro Vu­ko­vić, du­go­go­di­šnji mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Knja­že­vi­ne Cr­ne Go­re, jed­na je od naj­zna­čaj­ni­jih lič­no­sti no­vo­vje­kov­ne cr­no­gor­ske isto­ri­je.

Ro­đen je 1852. go­di­ne u se­lu Lo­pa­te u Li­je­voj Ri­je­ci, u po­zna­toj voj­vod­skoj po­ro­di­ci cr­no­gor­skog gla­va­ra, ju­na­ka i se­na­to­ra Mi­lja­na Vu­ko­va Ve­šo­vi­ća.

Bio je pred­sjed­nik Dr­žav­nog sa­vje­ta od 1906. do 1908. go­di­ne, a za na­rod­nog po­sla­ni­ka bi­ran je dva pu­ta, 1906. i 1914. go­di­ne. Za svo­je za­slu­ge, 1892. go­di­ne do­bi­ja zva­nje voj­vo­de, ko­je je imao i nje­gov otac.

Po­sled­njih go­di­na ži­vo­ta voj­vo­da Ga­vro Vu­ko­vić se po­vu­kao u Be­ra­ne i pot­pu­no po­sve­tio pi­sa­nju svo­jih me­mo­a­ra.

Umro je 29. ju­la 1928. go­di­ne u Be­ra­na­ma, a sa­hra­njen je kod Ma­na­sti­ra Đur­đe­vi Stu­po­vi.