Na osnovu člana 44 stav 5 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 39 Statuta  opštine  Berane  (“Sl. list CG-Opštinski propisi br. 42/18), Skupština opštine Berane na vanrednoj sjednici, održanoj 31. marta 2019. godine, donijela je

Z  A  K  LJ U  Č  K E

Povodom razmatranja Informacije o trenutnoj bezbjedonosnoj situaciji u opštini Berane sa posebnim osvrtom na poslednja dešavanja, Skupština opštine  Berane:

1. Najoštrije osuđuje:

  • Slučaj zlostavljanja maloljetnog lica od strane vršnjaka, kao i svaki vid vršnjačkog nasilja.  
  • Napad i nasilje nad  našim sugrađaninom, Igorom Tomkićem, njegovom porodicom i uništavanje njegove imovine.
  • Napad na Tomkića je napad na multikulturalne, multinacionalne i multikonfesionalne vrijednosti Berana i Crne Gore, a postupci pojedinaca ili organizovane grupe ne odražavaju pravu sliku stanja u Beranama, te da isti ne mogu narušiti tradicionalni multietnički sklad i suživot koji je odlika Berana.

2. Zahtijeva:

  • Od nadležnih državnih organa da preduzmu sve mjere iz okvira svoje nadležnosti da se počinioci ovih krivičnih djela otkriju, procesuiraju i najstrože kazne u skladu sa zakonom.
  • da se u konkretnim slučajevima utvrdi odgovornost za eventualne propuste u radu nadležnih organa: Uprave policije, Tužilaštva, Centra za socijalni rad, osnovne škole i ostalih relevantnih institucija.
  • Da Uprava policije, tužilaštvo i sudstvo, u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu sve potrebne mjere i radnje u suzbijanju svih krivičnih djela i ostalih oblika delikvencije. 

3. Preporučuje:

  • Organima lokalne smouprave, da u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa obrazovnim ustanovama u gradu, nadležnim institucijama na državnom nivou planiraju i pokrenu organizovanje obuka u vezi sa suzbijanjem nasilja i prevenciji maloljetničke delikvencije.
  • Nadležnim državnim organima da razmotre mogućnost da se u školama ponovo uvede institut školskog policajca.                                                 

4. Apeluje na sve institucije, udruženja, medije i pojedince da se maksimalno založe u očuvanju i afirmaciji međunacionalnog i međuvjerskog sklada i suživota u Beranama, kao i da se  suzdrže od izjava i postupaka koji bi mogli da naruše ovaj sklad.

SKUPŠTINA  OPŠTINE BERANE

Broj: 02-030-129                 
Berane, 01. 04. 2019. godine

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE

Novica  Obradović,s.r.