Služba Skupštine

 

Služba obavlja sledeće poslove:

– poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine,

– administrativno tehničke poslove za radna tijela,

– administrativno tehničke poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije,

– poslove protokola za potrebe Skupštine,

– pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela,

– obrađuje izvještaje i zapisnike sa sjednica radnih tijela Skupštine,

– izrađuje zapisnik sa sjednice Skupštine,

– učestvuje u izradi Programa rada Skupštine,

– izrađuje tekstove usvojenih akata (odluke, preporuke, zaključci…) i priprema ih za njihovu objavu u “Službenom listu RCG – opštinski propisi“.

– priprema, sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština,

– obavlja daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove za Skupštinu i radna tijela Skupštine.

– vrši i druge stručne i administrativno tehničke poslove po zahtjevu Skupštine, predsjednika i sekretara Skupštine.