Služba predsjednika Opštine obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika opštine, radnih tijela Predsjednika , a naročito:

– priprema i organizuje sjednice za rad Predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela;

– radi na izradi propisa i drugih akata koje donosi Predsjednik opštine;

– priprema mišljenje Predsjednika opštine na predloge akata upućene Skupštini koje predlažu ovlašćeni predlagači u skladu sa Statutom;

– daje mišljenje Predsjedniku opštine na nacrte propisa koje pripremaju nadležni organi i službe lokalne uprave iz nadležnosti Skupštine i Predsjednika opštine;

– vrši izradu planova odbrane iz nadležnosti Opštine;

– prati realizaciju akata i zaključaka Predsjednika opštine i njegovih radnih tijela i radi na izradi stučno-informativnog materijala iz nadležnosti Predsjednika opštine; daje stručna mišljenja radnim tijelima Predsjednika opštine; priprema sastanke Predsjednika i potpredsjednika opštine i druge sastanke koji se organizuju u opštini i stara se o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka; obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Predsjednika i organa lokalne uprave i javnih službi; obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

– vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika i potpredsjednika opštine;

– vrši poslove iz oblasti međunarodne, prekogranične i drugih vidova saradnje;

– postupa po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istima; zakazuje prijeme stranaka kod Predsjednika, i po potrebi, vrši prijem stranaka; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;

– vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

– vrši i druge poslove koje odredi Predsjednik opštine.

Radom Službe rukovodi Predsjednik opštine. Poslovi i zadaci Službe predsjednika vrše se u okviru Kabineta i Biroa za odnose sa javnošću. U Službi predsjednika vrše se i poslovi Menadžera Opštine u skladu sa zakonom.

U okviru Službe predsjednika postoji Biro za odnose sa javnošću koji vrši stručne i druge poslove i to:

– izrada strategije za komunikaciju sa javnošću Opštine Berane;

– informisanje javnosti o radu Opštine Berane i organa lokalne uprave, markentiške poslove u dijelu promovisanja rada i projekata Opštine i organa lokalne uprave (izdavanje saopštenja, biltena, publikacija i drugih štampanih stvari, audio i video materijala i sl.), praćenje i analiziranje informisanja medija o radu Opštine i organa lokalne uprave kao i koordinaciju sa medijima, interno informisanje, foto – video dokumenatciju, ispitivanje javnosti i razvoju komunikaciju sa javnošću;

– elektronsko i analitičko obrađivanje pisanja javnih glasila o Opštini Berane i radu lokalnih organa, koji se stavljaju na raspolaganje određenim korisnicima, prikuplja i hronološki sistematizuje sve tekstove koji se odnose na sveukupan rad Opštine;

– komunikacija sa javnošću o radu Opštine i organa lokalne uprave, informativno praćenje rada Opštine Berane, obavljanje stručnih poslovau vezi sa saradnjom sa medijima;

– prati rad i daje saopštenja kojima se javnost informiše o aktivnostima pojedinih organa i Opštine Berane u cjelini, usklađuje aktivnosti sekretarijata i drugih organa uprave, kao i Opštine u cjelini sa sredstvima javnog informisanja, priprema i organizuje neformalne i formalne brifinge i konferencije za štampu i prosleđuje odgovarajuća saopštenja za javnost;

– priprema i vrši israživanja javnosti o pitanjima od značaja za lokalnu upravu putem anketiranja ciljanih javnosti (telefonske, internet, terenske ankete, fokus grupe);

– priprema dnevne priloge za prezentaciju Opštine Berane na internetu (zvanična internet prezentacija, društvene mreže i drugo);

– planira kampanje i aktivnosti od javnog značaja iz djelokruga Opštine Berane;

– predlaže, planira i sprovodi aktivnosti vezane za unapređenje etičke reputacije Opštine Berane;

– organizuje konferencije za svečanosti, prijeme i druge događaje na kojima se predstavlja Opština Berane;

– priprema i sprovodi aktivnosti internog informisanja zaposlenih u Opštini Berane i javnim preduzećima čiji je Opština osnivač (interni bilteni, komunikacija sa zaposlenima);

– daje sugestije i smjernice o pravcu neophodne reakcije na događaje, podatke i informacije koje mogu imati negativan efekat na rad Opštine i dovesti do njene kompromitacije u javnosti;

– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i druge poslove po ovlašćenju Predsjednika opštine.

Kontakt podaci:

Adresa IV Crnogorske br. 1
Tel: +382 51 231 960;
Fax:+382 51 233 357;
Mejl: opstinaberane@t-com.me

Dubravka Jovančević

Rođena je 17.05.1959. godine u Ivangradu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju „Panto Mališić. Po struci je diplomirani pravnik (diplomirala 1982. godine na Pravnom fakultetu u Titogradu (Podgorica)). Ima položen pravosudni ispit.

U svojoj karijeri radila je u Fabrici celuloze i papira u periodu 1982. do 1987. godine. Od 1992. godine je u Opštini Berane. Na poziciji šefa Službe skupštinske poslove bila je do 2006. godine. U periodu od 2006. do 2014. godine obavljala je poslove savjetnika sekretara SO Berane. Od 2014. godine je bila rukovodilac Službe predsjednika, a od 2018. godine je šefica kabineta predsjednika opštine.

U više mandata član Komisije za sistem lokalne samouprave, kao i sekretar i članica Opštinske izborne komisije.

Udata je i ima dvoje djece.

Kontakt podaci:

Adresa IV Crnogorske br. 1
Tel: +382 51 231 960;
Fax:+382 51 233 357;
Mejl: menadzer@berane.co.me

Vladimir Đaković

Rođen je 25.11.1978. godine u Beranama gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Po struci je diplomirani inženjer Prehrambene tehnologije.

U svojoj karijeri radio je na više poslova u privredi, a  od 2009. godine radi u JUSSŠ “Spasoje Raspopović“ u Podgorici, gdje je pored posla profesora stručnih predmeta radio i na inkluziji djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednje stručno obrazovanje. Učestvovao je u izradi više obrazovnih programa u Centru za stručno obrazovanje Crne Gore.

Od marta do juna 2018. godine bio je odbornik u SO Berane.

Član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore, kao i potpredsjednik Opštinskog odbora.

Funkciju Menadžera Opštine Berane obavlja od 12.06.2018. godine.

Oženjen je i ima troje djece.