Služba menadžera vrši stručne i druge poslove:

– utvrđuje i sprovodi planove i programe razvoja Opštine;

– utvrđuje opravdanost razvojnih programa i projekata, stvara uslove za realizaciju usvojenih razvojnih programa, utvrđuje prioritete realizacije pojedinih programa od interesa za Opštinu;

– ostvaruje saradnju sa organima lokalne i državne uprave, organizacijama, preduzetnicima i drugim subjektima radi obezbjeđenja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu;

– priprema projekte i učestvuje sa projektima za obezbjeđenje sredstava;

– ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći oko realizacije konkretnih planova, programa razvoja i projekata;

– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

– obavlja i druge poslove po ovlašćenju predsjednika opštine u skladu sa zakonom;

U okviru Službe menadžera postoji Odjeljenje za evropske integracije koje vrši stručne i druge poslove:

– koordinaciju procesa analize potreba i izradu predloga projekataprekogranične saradnje u skladu sa Priručnikom za pripremu projekata koje finansira EU (PRAG), potvrđivanje projekata, monitoringa i izvještavanje o prekograničnim projektima saradnje u okviru podrške Evropske unije i njenih država članica, kao i saradnje sa institucijama, organima i tijelima Evropske unije, zemalja članica EU i država jugoistočne Evrope na području prekogranične saradnje, praćenje programa programiranja, država članica i druge pomoći koje se odnose na proces pridruživanja i pristupanja EU, informisanje javnosti o EU i samom procesu pridruživanja i pristupanja EU;
– saradnja u procesu pridruživanja i pristupanja EU sa Ministarstvom za inostrane poslove i evropske integracije;
– analiza programa podrške EU dostupnih lokalnim samoupravama u okviru programa pretpristupne pomoći (IPA);
– razvijanje i implementacija projekata koje finansira EU, predlaganje, razvijanje i implementacija projekata koji su od interesa za razvoj opštine Berane, saradnja sa privatnim i NVO sektorom;
– izrada predloga projektnih timova, realizaciju projekata koje finansira EU u skladu sa najboljom praksom, nacionalnim i Evropskim zakonodavstvom, a u skladu sa Ugovorom o realizaciji granta(Special Conditions) zajedno sa svim aneksima, administriranje i finansijski menadžment grantova, prikupljanje svih relevantnih dokumenata, izvještavanje i praćenje realizacije projekata;
– izrada planova i projekata razvoja opštine Berane i iznalaženje mogućnosti njihovog finansiranja i realizacije sredstvima EU.