Служба менаџера врши стручне и друге послове:

– утврђује и спроводи планове и програме развоја Општине;

– утврђује оправданост развојних програма и пројеката, ствара услове за реализацију усвојених развојних програма, утврђује приоритете реализације појединих програма од интереса за Општину;

– остварује сарадњу са органима локалне и државне управе, организацијама, предузетницима и другим субјектима ради обезбјеђења услова за развојне програме од интереса за Општину;

– припрема пројекте и учествује са пројектима за обезбјеђење средстава;

– остварује сарадњу са међународним организацијама у циљу пружања помоћи око реализације конкретних планова, програма развоја и пројеката;

– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада у складу са законом;

– обавља и друге послове по овлашћењу предсједника општине у складу са законом;

У оквиру Службе менаџера постоји Одјељење за европске интеграције које врши стручне и друге послове:

– координацију процеса анализе потреба и израду предлога пројекатапрекограничне сарадње у складу са Приручником за припрему пројеката које финансира ЕУ (ПРАГ), потврђивање пројеката, мониторинга и извјештавање о прекограничним пројектима сарадње у оквиру подршке Европске уније и њених држава чланица, као и сарадње са институцијама, органима и тијелима Европске уније, земаља чланица ЕУ и држава југоисточне Европе на подручју прекограничне сарадње, праћење програма програмирања, држава чланица и друге помоћи које се односе на процес придруживања и приступања ЕУ, информисање јавности о ЕУ и самом процесу придруживања и приступања ЕУ;
– сарадња у процесу придруживања и приступања ЕУ са Министарством за иностране послове и европске интеграције;
– анализа програма подршке ЕУ доступних локалним самоуправама у оквиру програма претприступне помоћи (ИПА);
– развијање и имплементација пројеката које финансира ЕУ, предлагање, развијање и имплементација пројеката који су од интереса за развој општине Беране, сарадња са приватним и НВО сектором;
– израда предлога пројектних тимова, реализацију пројеката које финансира ЕУ у складу са најбољом праксом, националним и Европским законодавством, а у складу са Уговором о реализацији гранта(Special Conditions) заједно са свим анексима, администрирање и финансијски менаџмент грантова, прикупљање свих релевантних докумената, извјештавање и праћење реализације пројеката;
– израда планова и пројеката развоја општине Беране и изналажење могућности њиховог финансирања и реализације средствима ЕУ.