Rješenje o slobodnom pristupu informacijama – NVO Ford

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama -NVO Ford

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama -Barjaktarović Vaska

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama -Institut alternativa

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama- Institut alternativa01

Rješenje  o slobodnom pristupu informacijama Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama Borislav Ćulafić

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama MANS

Rješenje o slobonom pristupu informacijama -Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama – Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama- Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama-Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama  -Centar kreativnih vještina

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama  – NVO Institut Alternativa

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama  – MANS

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama  – MANS

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama – MAHC

Rješenje Centar za gradjansko obrazovanje

Rješenje Institut Alternativa

Rješenje MANS

Rješenje o slobodnom pristupu informacija-MANS

Rješenje Institut Alternativa

Rješenje o slobodnom pristupu informacija-Goran Bojović

Rješenje -1227

Rješenje o izvrsenju – Sekreterijat za opstu upravu i drustvene djelatnosti 519-1

Rješenje -Ugljesa Vlahovic 395

Rješenje- Vlahović Uglješa 126

Rješenje-Centar za gradjansko obrazovanje

Rješenje-Čukić Miroslav 57-1

Rješenje-NVO Mans

Rješenje-Ugljesa Vlahovic

Rješenje-Vesko Knezevic 377-1

Rješenje-Vesko Knezevic 426

Rješenje-Vesko Knezevic187-1

Rješenje-Vlahović Uglješa 127

Rješenje-Kočan Edin 1636-1

Rješenje – Kočan Edin 1689-1

Rješenje – Kočan Edin 1703-1

Rješenje -Kočan Edin 1674-1

Rješenje- Kočan Edin 1692-1

Rješenje -Kočan Edin 1693-1

Rješenje -Kočan Edin 1696-1

Rješenje -Kočan Edin 1697-1

Rješenje -Kočan Edin 1698-1

Rješenje -Kočan Edin 1700-1

Rješenje Kočan Edin 1701-1

Rješenje-Kočan Edin 1635-1

Rješenje-Kočan Edin 1637-1

Rješenje-Kočan Edin 1638-1

Rješenje-Kočan Edin 1639-1

Rješenje-Kočan Edin 1640-1

Rješenje-Kočan Edin 1641-1

Rješenje-Kočan Edin 1643-1

Rješenje-Kočan Edin 1672-1

Rješenje-Kočan Edin 1675-1

Rješenje-Kočan Edin 1676-1

Rješenje-Kočan Edin 1677-1

Rješenje-Kočan Edin 1678-1

Rješenje-Kočan Edin 1679-1

Rješenje-Kočan Edin 1680-1

Rješenje-Kočan Edin 1685-1

Rješenje-Kočan Edin 1686-1

Rješenje-Kočan Edin 1687-1

Rješenje-Kočan Edin 1690-1

Rješenje-Kočan Edin 1694-1

Rješenje-Kočan Edin 1695-1

Rješenje-Kočan Edin 1699-1

Rješenje-Kočan Edin 1704-1

Rješenje-Kočan Edin 1705-1

Rješenje-Kočan Edin 1988-1

Rješenje-Kočan Edin1643-1

Rješenje-Kočan Edin1669-1

Rješenje-Kočan Edin1681-1

Rješenje-Kočan Edin1682-1

Rješenje-Kočan Edin1683-1

Rješenje-Kočan Edin1684-1

Rješenje-Kočan Edina 1691-1

Rješenje-Kočan Edina 1702-1

Zaključak -Kočan Edin 145-1

Zaključak-Edin Kočan149-1

Zaključak-Kočan Edin 144-1

Zaključak-Kočan Edin 146-1

Zaključak-Kočan Edin 147-1

Zaključak-Kočan Edin 148-1

Zaključak-Kočan Edin 150-1

Zaključak-Kočan Edin 151-1

Rješenje -Stojan Kukalj 27-1

Rješenje o slobodnom pristupu informacijma MANS-2019

Rješenje slobodan pristup informacijama NF Centar za istraživačko novinarstvo

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama MANS

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama – DOO ,,BETON GROUP NOA-AGENTS,,

Rješenje – NVO CEGAS

Rješenje – GP URA

Rješenje – NVO FORD

Rješenje o slobodnom pristupu informacijama – NVO FORD

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

 • Danijela Marković Sekretar Sekretarijata
 • Rodoljub Bućković Pomoćnik sekretara Sekretarijata
 • Račić Lidija Predsjednik Komisije za žalbe
 • Cikotić Sabeheta Samostalni savjetnik I za socijalnu i dječiju zaštitu
 • Senić Ana Samostalni savjetnik II za socijalnu i dječiju zaštitu
 • Brakočević Cmiljana Samostalni savjetnik I – za boračko invalidsku- zaštitu
 • Petrić Saša Samostalni savjetnik I –za planove odbrane i zaštite iz nadležnosti Opštine
 • Babić Mirjana Samostalni savjetnik I za javne nabavke
 • Došljak Ana Samostalni savjetnik I za javne nabavke
 • Vojinović Dragana Samostalni  savjetnik I za javne nabavke
 • Mišović Marko Samostalni savjetnik III za javne nabavke
 • Račić Milica Samostalni savjetnik III za javne nabavke
 • Jovančević Jelena Samostalni savjetnik III za obrazovanje i informisanje
 • Zečević Milosava Savjetnik I za poslove  javnih ustanova
 • Mijović Ljubinka Savjetnik I za raseljena lica i Rome
 • Bubanja Vanja Samostalni Savjetnik I za unapređenje položaja ranjivih grupa
 • Šćepović Vesna Samostalni savjetnik I za kadrovsku evidenciju
 • Veljić Milijana Samostalni savjetnik I za kadrovsku evidenciju
 • Mirčić Tihomir Savjetnik III za kadrovsku evidenciju
 • Lekić Ljiljana Samostalni savjetnik I za prevenciju narkomanije
 • Đurišić Bosiljka Savjetnik I za prevenciju i suzbijanje narkomanije
 • Ramusović Elvis Savjetnik I za prevenciju i suzbijanje narkomanije
 • Međedović Fatima Samostalni referent za rodnu ravnopravnost
 • Stojanović Olja Samostalni referent za rodnu ravnopravnost
 • Bulatović Ivanka Samostalni referent – matičar
 • Filipović Marijana Samostalni referent – matičar
 • Obadović Radmila Samostalni referent – matičar
 • Ralević Nastimir Samostalni referent – matičar
 • Kalić Seniha Samostalni referent – matičar
 • Mujović Svetozar Samostalni referent – matičar na Polici
 • Božović Dragan Samostalni referent – matičar u Lubnicama

 

 

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

 • Radošević Bojan, Sekretar Sekretarijata
 • Stojanović Ivana, Šef Odjeljenja za finansije
 • Kastratović Dalibor, Samostalni savjetnik I – za budžet i trezor
 • Knežević Olivera, Samostalni savjetnik I – Interni kontrolor
 • Lutovac Milo, Samostalni savjetnik I – za obračun i isplatu zarada i poslove blagajne
 • Babović Borislavka, Savjetnik I – za trezorsko poslovanje
 • Mitrović Dragana, Samostalni referent – tehnički sekretar
 • Šćekić Duško, Samostalni referent-za bazu podataka
 • Labović Vidak, Samostalni savjetnik I – za preduzetništvo
 • Milošević Sanja, Samostalni savjetnik I – za preduzetništvo
 • Delević Dragana, Samostalni savjetnik I – za preduzetništvo
 • Stijović Srđan, Savjetnik I – za mala i srednja preduzeća
 • Stijović Mladen, Samostalni savjetnik I – za pravne poslove

 

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

 • Mileta Šekularac    – v.d. pomoćnik sekretara
 • Lutovac Branislav    –  sam. savjetnik I
 • Milošević Dragić    –  sam. savjetnik I za uređenje prostora 
 • Tomčić Željko         –  sam. savjetnik III za ekonomska pitanja
 • Đurašković Nada    –  sam. referent  I
 • Osmajlić Milica     – sam. savjetnik III

 

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj

 • Kastratović Miloš VD Sekretar
 • Popović Vučić  Samostalni savjetnik I za ekonomska pitanja
 • Deletić Gina Samostalni savjetnik I za komunalno-stambene poslove
 • Šarić Miloš Samostalni savjetnik I za upravno pravne poslove
 • Mališić Darko Samostalni savjetnik I za saobraćaj
 • Ćorac Radomir Savjetnik I za saobraćaj
 • Došljak Jovan Savjetnik III za vođenje registra

 

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine

 • Premović Božo Sekretar Sekretarijata
 • Orović Danko Pomoćnik sekretara
 • Marković Ilija Šef odjeljenja za poljop.i vodop.
 • Barjaktarović Rita Šef odjeljenja za zaštitu životne sredine i turizam
 • Lekić Marta samost.savjet. I za upravno pravne poslove
 • Golubović Aleksandar Samost.savjet.I za ratarstvo
 • Lekić Mladen Samost.savjet.I za stočarstvo
 • Lalić Svetlana Samost.savjet.I za vode
 • Martinović Dejan Samost.savjet.I za biljnu proizvodnju
 • Vesković Zoran Samost.savjet.II za unapređenje i zaš.životne sredine
 • Raković Milenko Samost.savjet.III za stočarsku proizvodnju
 • Balević Milica Samost.referent tehnički sekretar
 • Fatić Gordana Savjetnik III za turizam
 • Mihailović Gordana Samost.savjet.III za vođarstvo-biljna proizvodnja
 • Šćekić Ranko Samost.savjet.I za vode

 

Sekretarijat za inspekcijske poslove

 • Dragan Zečević-sekretar
 • Dragana Pešić-pomoćnik
 • Elvir Ramčić-samostalni savjetnik I
 • Vitomir Cimbaljević-komunalni inspektor I
 • Nebojša Rakočević- komunalni inspektor I
 • Puniša Miković- komunalni inspektor I
 • Radoje Babić- komunalni inspektor I
 • Vukman Labović- komunalni inspektor I
 • Šeko Čilović- komunalni inspektor I
 • Branko Ćulafić- komunalni inspektor I
 • Vanja Šekularac- komunalni inspektor III
 • Vladan Cimbaljević-inspektor III za saobraćaj
 • Feko Kasumović-inspektor I za opštinske puteve
 • Snežana Marsenić-inspektor I za opštinske puteve
 • Miodrag Raičević-inspektor I za opštinske puteve
 • Salih Tabaković-inspektor I za opštinske puteve
 • Gorica Golubović-inspektor I za vode
 • Velimir Stanišić-samostalni referent evidentičar
 • Slobodanka Nenadović-samostalni referent za administrativne poslove

 

Sekrtarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

 • Goran Folić sekretar
 • Jelena Božović pomoćnica u sekretarijatu
 • Miško Lutovac samostalni savjetnik I za sport
 • Vladimir Asanović samostalni savjetnik III za razvoj sporta u vaspitno-obrazovnim ustanovama
 • Remzija Ramusović samostalni savjetnik I za saradnju sa NVO
 • Vanja Đuričanin savjetnica III za pravne poslove
 • Dragoje Rajković Savjetnik I za sprovođenje omladinske
 • Marijeta Mojašević savjetnica III za sprovođenje omladinske
 • Aleksandar Jovančević samostalni referent za administrativno tehničke poslove

 

Direkcija za imovinu

 • Ranko Đukić, Direktor Direkcije za imovinu,
 • Veselin Dragojević, Savjetnik za zastupanje,
 • Aleksandar Mijović, Samostalni savjetnik I, ovlašćeno službeno lice za vođenje prvostepenog upravnog postupka,
 • Milosava Paunović, Samostalni savjetnik II za pravne poslove,
 • Vladimir Obradović, Samostalni savjetnik II za pravne poslove,
 • Miroslav Šćekić, Samostalni savjetnik II za opšte poslove,
 • Branko Đukić, Samostalni savjetnik III za ekonomske poslove,
 • Dragan Lekić, Sanostalni referent arhivar – upisničar i
 • Anđa Drljević, Samostalni referent – evidentičar.

 

Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda

 • JANKO STAVLJENIĆ, v.d. DIREKTOR-a
 • SLAVICA IVANOVIĆ, šef Odjeljenja za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda
 • DOJČILO MIHAJLOVIĆ, samostalni referent
 • ZORAN BUBANJA, samostalni referent
 • ZVEZDAN PEŠIĆ, šef Odjeljenja za naplatu lokalnih javnih prihoda i inspekcijski nadzor
 • DRAGAN DABETIĆ, samostalni savjetnik I za utvrđivanje poreza na nepokretnosti                
 • SRETEN LEKIĆ, samostalni savjetnik II za utvrđivanje poreza na nepokretnosti
 • MARKO RADEVIĆ, samostalni savjetnik II za utvrđivanje poreza na nepokretnosti             
 • SLOBODANKA MALIŠIĆ, samostalni savjetnik I za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda
 • DRAGANA ĐURAŠKOVIĆ, savjetnik I za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda
 • SLAĐANA VULEVIĆ, samostalni savjetnik III za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda           
 • BILJANA LAKIĆEVIĆ, savjetnik I za naplatu lokalnih javnih prihoda
 • MARINA KIŠ, samostalni savjetnik I za naplatu lokalnih javnih prihoda
 • AMEL ĆEMAN, samostalni savjetnik I za naplatu lokalnih javnih prihoda                           
 • DRAGIĆ BARJAKTAROVIĆ, savjetnik I za inspekcijski nadzor   
 • MALIŠA SPASOVIĆ, savjetnik I za naplatu lokalnih javnih prihoda
 • SLAVKO DELEVIĆ, samostalni referent
 • MARJAN OBADOVIĆ, savjetnik I za naplatu lokalnih javnih prihoda

Komunalna policija

 • Aleksandar Ojdanić – v.d. Načelnika
 • Raičević Danilo – samostalni savjetnik III
 • Marković Milan – savjetnik I za izvršenje
 • Lainović Biljana – samostalni referent-dispečer
 • Ivanović Zorica – samostalni referent, arhivar, evidentičar, upisničar
 • Golubović Milo – samostalni referent za izvrpšenje
 • Kastratović Nebojša – komunalni policajac
 • Lutovac Vladislav – komunalni policajac
 • Božović Anđela – komunalni policajac
 • Trifunović Veselin – komunalni policajac
 • Cimbaljević Bojan – komunalni policajac
 • Popović Danijela – komunalni policajac
 • Bajić Milić – komunalni policajac
 • Joksimović Nikola – komunalni policajac
 • Milanović Đuro – komunalni policajac
 • Ivanović Dejan – komunalni policajac
 • Babović Slavko – komunalni policajac
 • Vešović Igor – komunalni policajac

 

Informacioni centar

 • Branislav Pajković, Direktor,
 • Goran Bojović, Samostalni savjetnik I
 • Mirza Šahinović, Samostalni savjetnik I
 • Ivan Delević, Savjetnik I,
 • Vladimir Šćekić, Sanostalni referent

 

Služba zaštite

 • Bogavac Tihomir – VD Komandir Službe zaštite
 • Korać Milosav – Pomoćnik komandira za operativne poslove
 • Đečević Izet – Savjetnik I – rukovodilac preventivnih poslova
 • Đolević Borislav – Savjetnik I – za održavanje tehnike i opreme
 • Jovančević Miljan – Savjetnik I – za dispečerski centar
 • Vesković Daliborka – Samostalni referent – tehnički sekretar
 • Bojović Ljubiša – Samostalni referent – vatrogasac spasilac-komandir smjene
 • Bašić Dejan – Samostalni referent – vatrogasac spasilac-komandir smjene
 • Bakić Željko – Samostalni referent – vatrogasac spasilac-komandir smjene
 • Došljak Miro – Samostalni referent – vatrogasac spasilac – komandir smjene
 • Stojanović Vojislav – Samostalni referent – vatrogasac spasilac-komandir smjene
 • Milanović Radoš – Samostalni referent – vatrogasac spasilac – vozač
 • Jašović Darko – Samostalni referent – vatrogasac spasilac – vozač
 • Veljić Miodrag – Samostalni referent – vatrogasac spasilac – vozač
 • Đurišić Novo – Samostalni referent – vatrogasac spasilac – vozač
 • Golubović Darko – Samostalni referent – vatrogasac spasilac – vozač
 • Mihajlović Radovan – Samostalni referent – vatrogasac spasilac
 • Labudović Veselin – Samostalni referent –  vatrogasac spasilac
 • Ramusović Ramo – Samostalni referent – vatrogasac spasilac
 • Tijanić Goran – Samostalni referent – vatrogasac spasilac
 • Zonjić Dejan – Samostalni referent – vatrogasac spasilac
 • Jovančević Radosav – Samostalni referent – vatrogasac spasilac
 • Golubović Bojan – Samostalni referent – vatrogasac spasilac
 • Mićović Miodrag – Viši referent – magacioner
 • Veljić Balša – Referent – vatrogasac spasilac – serviser – magacioner
 • Korać Marko – Referent – vatrogasac spasilac – vozač
 • Dabetić Darko – Referent – vatrogasac spasilac
 • Bojović Aleksandar – Referent – vatrogasac spasilac
 • Vukićević Anđelko – Referent – vatrogasac spasilac
 • Dulović Miljan – Referent – vatrogasac spasilac
 • Barjaktarović Vladan – Referent – vatrogasac spasilac- dispečer
 • Šćekić Gavro – Referent – vatrogasac spasilac – dispečer
 • Balević Ivan – Referent – vatrogasac spasilac – dispečer
 • Šćekić Ranka – Viši namještenik
 • Golubović Petar – volonter (prethodno: volonter, pripravnik i rješenje na šest mjeseci)
 • Babović Nikola – volonter (prethodno: volonter, pripravnik i rješenje na šest mjeseci)
 • Radičević Srećko – volonter (prethodno: volonter, pripravnik i rješenje na šest mjeseci)
 • Radošević Ilija – pripravnik
 • Šćekić Milosav – pripravnik
 • Marsenić Stefan – pripravnik

 

Služba za unutrašnju reviziju

 • Dragana Praščević – rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju;
 • Edita Tabaković – viša unutrašnja revizorka;
 • Nermina Ćeman – viša unutrašnja revizorka;
 • Mirjana Bogavac – starija unutrašnja revizorka;
 • Ivana Golubović – mlađa unutrašnja revizorka i
 • Ivan Radić – mlađi unutrašnji revizor.

 

 

Služba predsjednika Opštine

 

 • Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine
 • Rade Kljajić, potpredsjednik Opštine
 • Jovančević Dubravka, Rukovodilac Službe predsjednika
 • Tomčić Brankica, Savjetnik predsjednika opštine za normativne poslove u Službi predsjednika
 • Joksimović Anđelka, Samostalni referent za administrativne poslove u Službi predsjednika
 • Nikola Urošević, savjetnik I za informisanje u Službi predsjednika
 • Vuksanović Darinka, Samostalni referent – poslovni sekretar predsjednika Opštine u Službi predsjednika
 • Sekulić Ana, Samostalni savjetnik I za protokol i saradnju sa opštinama i gradovima u Službi predsjednika
 • Zečević Irina, samostalni savjetnik III za informisanje u Službi predsjednika
 • Jelena Raković, Samostalni referent – poslovni sekretar potpredsjednika Opštine u Službi predsjednika
 • Nebojša Babović, Šef Biroa za odnose sa javnošću u Službi predsjednika
 • Anđela Vidaković, samostalni savjetnik III za pravne poslove u Službi predsjednika
 • Miomir Vojinović, samostalni savjetnik I za protokol i saradnju sa opštinama i gradovima u Službi predsjednika
 • Zoran Jojić, Samostalni savjetnik predsjednika Opštine za društvene djelatnosti u Službi predsjednika
 • Darko Stojanović, Samostalni savjetnik II za evropske integracije u Službi predsjednika

Služba za zajedničke poslove

 • Danko MartinovićNačelnik Službe za zajedničke poslove
 • Vida IvanovićSamostalni savjetnik II za opšte poslove
 • Milija DobrašinovićSamostalni savjetnik III za opšte poslove
 • Vučeljić Dijana – Samostalni savjetnik III za opšte poslove
 • Tmušić Vladica Samostalni referent-portir
 • Bojičić Milivoje Samostalni referent-vozač
 • Vučinić Zdenka Samostalni referent-arhivar
 • Ćeranić Milivoje Samostalni referent-vozač
 • Šćekić Rajko Samostalni referent-portir
 • Braunović Nerandža Viši namještenik-higijeničarka
 • Obradović Slobodan Samostalni referent-dostavljač
 • Ojdanić Vukica Savjetnik I za upisnik
 • Joksimović PredragSamostalni referent-vozač
 • Golubović Mika Samostalni referent-za fotokopiranje materijala
 • Otović Milinko Samostalni referent-domar
 • Trifunović VladanSavjetnik III za upisnik
 • Džiknić Zorica Referent-kafe kuvarica
 • Ćulafić Vukić Samostalni referent-vozač
 • Gardović Radmila Referent – kafe kuvarica
 • Dašić Zoran Samostalni referent-vozač
 • Došljak Zorica Referent-kafe kuvarica
 • Milošević MilanSamostalni referent-dostavljač
 • Labudović MarijetaSamostalni referent-magacioner
 • Šoškić Dragoslav Samostalni referent-dostavljač
 • Otović Vojin Samostalni referent-dostavljač
 • Trifunović Zoran Samostalni referent-portir
 • Karličić Saša Samostalni referent-evidentičar
 • Dragojević Goran Samostalni referent-vozač
 • Stijović MiletaSamostalni referent-ekonom
 • Vukićević DragoslavSamostalni referent-dostavljač
 • Jokić Mladen Savjetnik I za zaštitu i zdravlje i protivpožarnu zaštitu
 • Đurišić Nada–viši namještenik- higijeničar
 • Joksimović Bojana–viši namještenik- higijeničar
 • Božović Vesna–Samostalni referent-arhivar
 • Marković Cmiljana Samostalni referent-arhivar
 • Vesković Milan Samostalni referent-vozač
 • Raković Ivana Samostalni referent-servirka
 • Dobrašinović Milena Samostalni referent-servirka

 

Služba menadžera

 • Vladimir Đaković- Menadžer opštine
  Slobodan Ivanović- Samostalni savjetnik I za izradu projekata iz oblasti održivog razvoja
  Stanija Šekularac- Samostalni referent
  I
  van Ojdanić-Savjetnik III za prevođenje i korespondenciju
  Milutin Mićović- Samostalni savjetnik III za izradu projekata iz oblasti poljoprivrede
  Maja Pešić- Samostalni savjetnik III za upravljanje projektima EU
  Danka Golubović-Samostalni savjetnik III za upravljanje projektima EU
  Radosava Barjaktarović-Samostalni savjetnik II za razvoj preduzetništva
  Tatjana Mališić Delević-Samostalni savjetnik I u Službi mendžera

Služba glavnog administratora

 • Miladin TmušićGlavni administrator·
  Danka VeljićSavjetnik u Službi GA
  Tatjana Ćorac– Samostalni referent arhivar upisničar

Služba Skupštine

 • Novica Obradović, predsjednik Skupštine
 • Zoran Jelić, sekretar Skupštine
 • Jasmina Đukić, savjetnica sekretara Skupštine, sekretarka stalnih radnih tijela Skupštine.
 • Nataša Ojdanić, savjetnica sekretara Skupštine, sekretarka stalnih radnih tijela Skupštine.
 • Olivera Veljić, samostalni referent  za administrativne poslove.
 • Hana Međedović, samostalni referent za administrativno-tehničke poslove.

 

 • Predsjednik Opštine – Dragoslav Šćekić – 1.079,89€;
 • Potpredsjednik Opštine – Kljajić Rade – 1.100,47€;
 • Predsjednik Skupštine Opštine – Obradović Novica – 922,34€;
 • Sekretar Skupštine Opštine – Jelić Zoran – 857,73€;
 • Glavni administrator – Tmušić Miladin – 940,77€;