Adresa: IV Crnogorske br. 1
Tel: +382 51 234 625
Faks: +382 51 235 319
E-pošta: predsjednikso@berane.co.me

 

IMGL9425

Novica Obradović je rođen 12. 04. 1977. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je osnovne studije menadžmenta, a uskoro završava i postdiplomske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Govori engleski jezik. Duži niz godina je  radio kao službenik u Agenciji za investicije i razvoj Opštine Berane. Neko vrijeme radio u Telenoru,  u NVO sektoru, bio angažovan na USAID-ovom projektu za ekonomski razvoj. Oženjen, otac četvoro djece. Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Berane i član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

Poslovi predsjednika Skupštine

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu.