Šesta sjednica Skupštine opštine Berane, koja je započeta 2. jula, nastaviće sa radom u četvrtak 11. jula sa početkom u 11 sati.

?

CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02- 030-327

Berane, 09. jul 2019. godine,

Šesta sjednica Skupštine opštine Berane, koja je započeta 02. jula 2019. godine, nastaviće sa radom 11. jula 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, odlučeno je na Kolegijumu u dogovoru sa šefovima klubova odbornika.

U nastavku sjednice će se razmatrati preostalih 11 tačaka utvrđenog dnevnog reda i to:

1.Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje za 2018. godinu sa Programom rada i finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu DOO “Komunalno“ Berane;

Izvjestilac: v.d. izvršni direktor DOO “Komunalno“

2. Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu, DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“

3. Izvještaj o radu za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu sa   Planom i programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu, JU “Dnevni centar  za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane;

Izvjetilac: direktor JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

4. Izvještaj o radu za 2018. godinu i  Program rada i finansijski plan DOO “Parking servis“ Berane  za 2019. godinu;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Parking servis“

5. Izvještaj o radu Turističke organizacije Berane za 2018. godinu i Predlog programa rada sa finansijskim planom  TO Berane za 2019. godinu;

Izvjestilac: direktor Turističke organizacije Berane

6. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokane službenike i namještenike za 2018. godinu

Izvjestilac: predsjednica Etičke komisije

7. Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2018. godinu;

Izvjestilac: direktorica Biroa rada Berane

8. Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području opštine Beane za 2018. godinu, JZU Doma zdravlja Berane;

Izvjestilac: diektorica Doma zdravlja

9.Informacija o stanju i problemima u oblasti sekundarne zdravstvene  zaštite na području opštine Berane za 2018. godinu;

Izvjestilac: direktor Opšte bolnice

10.Izbori i imenovanja;

11. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica Obradović, s.r.