Na trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Berane održanoj 15. novembra 2018. godine, odbornici su razmatrali  16 tačaka dnevnog reda:

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Predlog Statuta opštine Berane;
 3. Predlog Odluke o donošenju DUP-a “Sušica – prva faza realizacije“;
 4. Predlog Odluke o donošenju DUP-a “Groblje“;
 5. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane;
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga u DOO “Sportski centar“ Berane;
 • Cjenovnik usluga Sportske dvorane i Fudbalskog stadiona
 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta DOO “Sportski centar“ Berane;
 2. Predlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za saradnju Lokalne smouprave i nevladinih organizacija;
 3. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Berane 2018-2019 godine;
 • Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Berane 2018-2019;
 1. Izvještaj o radu DOO   “Agencija za izgradnju i razvoj Berana“ – Berane za 2017. godinu;
 2. Izvještaj o poslovanju DOO “Vodovod i kanalizacija“ za 2017. godinu, sa Programom rada i finansijskim poslovanjem DOO “Vodovod i kanalizacija“ za 2018. godinu;
 3. Izvještaj o radu Turističke organizacije Berane za 2017. godinu sa Programom rada i finansijskim planom TO za 2018. godinu;
 4. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane – 2016/2017 godine;
 5. Informacija o šumarstvu za 2017. godinu Uprave za šume – P.J. Berane;
 6. Izbori i imenovanja
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine Berane o imenovanju Potpredsjednika opštine

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda,  pred skupštinom se našlo nekoliko  predloga  za izmjenu  predloženog dnevnog reda. Predlozi su se odnosili na skidanje sa dnevnog reda Predloga Odluke o osnivanju LJE „Radio televizija Berane“, koji su podneseni od strane  kluba DPS-a i odbornice NSD Jelene Božović. Glasovima odbornika DPS-a , Demokratske Crne Gore i jednog odbornika NSD-a, ova tačka je skinuta sa predloženog dnevnog reda.

Skupština je razmatrala  i  dva predloga za dopunu dnevnog reda koje je predložio predsjednik Opštine i to: Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Berane 2018-2019 godine i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine Berane o imenovanju Potpredsjednika opštine.

Glasovima svih odbornka koalicije na vlasti usvojeni su prelozi za dopunu dnevnog reda, kao i dnevni red u cjelinii. Odbornici DPS-a su jednoglasno  podržali  da  se dnevni red  dopuni Predlogom Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Berane 2018-2019 godine. Za drugi predlog za dopunu dnenvog reda, kao i za dnevni red u cjelini, opozicija u lokalnom parlamentu je bila uzdržana, uz jedan glas protiv.

Skupština je jednoglasno usvojila Statut kao najvažniji pravni akt Opštine Berane. Većinom glasova odbornika usvojene su još i Odluka o donošenju DUP-a “Sušica – prva faza realizacije“; Odluka o donošenju DUP-a “Groblje“; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane;Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga u DOO “Sportski centar“ Berane; Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta DOO “Sportski centar“ Berane; Odluka o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za saradnju Lokalne smouprave i nevladinih organizacija; Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Berane 2018-2019 godine i Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Berane 2018-2019. godine.

U okviru tačke izbori i imenovanja, Skupština je imenovala članove Odbora direktora

DOO „Vodovod i kanalizacija“:

 • Dragan Drobnjak
 • Rdaovan Guberinić
 • Mladen Premović
 • Radoslav Šekularac
 • Željko Vukajlović

DOO „Komunalno“:

 • Miljan Anđić
 • Vlatko Peković
 • Vujadin Pantović
 • Radojica Bakić
 • Veselin Bogavac

DOO „Sportski centar“:

 • Milan Mojašević
 • Milan Ralević
 • Milorad Đukić
 • Ratko Arsović
 • Olivera Femić

U Komisiju za stipendiranje studenata imenovani su:

 • Jelena Božović, za predsjednicu
 • Darko Bubanja, za člana
 • Milica Račić, za člana

U Upravni odbor JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, imenovani su:

 • Zorica Babić, za predsjednicu
 • Sonja Savić, za člana
 • Sefo Kožar, za člana

Pored pomenutih imenovanja, Skupština je donijela i Odluku o izboru Marka Lalevića za potpredsjednika opštine.

Skupština većinom glasova nije prihvatila  Informaciju o šumarstvu za 2017. godinu i Informaciju o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju za 2016/17 godinu,  povodom koje su sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, Danijela Marković  i odbornici vladajuće koalicije Zdravo Berane i Demokratske Crne Gore, izrazili negodovanje, zato što se niko od direktora pomenutih obrazovnih ustanova nije pojavio na sjednici, iako su svi uredno bili pozvani.

Sjednici su prisustvovali: predsjednik opštine, Dragoslav Šćekić, potpredsjednik opštine, Rade Kljajić, glavni administrator Miladin Tmušić, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samopurave Dragan Čukić, kao i direktori društava sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač SO- e Berane i sekretari resora lokalne uprave.