Одлука о престанку мандата потпредсједнику Општине 3

Одлука о престанку мандата потпредсједнику Општине 4

Одлука о потврђивању Одлуке предсједникаОпштине о привременом финансирању

Одлука о престанку мандата потпредсједнику Општине 1

Одлука о престанку мандата потпредсједнику Општине 2

Одлука о престанку мандата предсједнику општине Беране

Одлука о избору предсједника општине Беране

Рјешење о именов.предсј. и чланова Одбора за избор и именовања

Рјешење о избору потрпедсједника Скупштине општине Беране

Рјешење о именовоању предсједника и чланова Савјета за заштиту животне средине

Рјешење о именовању предсједника и чланова Савјета за давање предлога назива насеља

Рјешење о именовању предсједника и чланова Савјета за превенцију болести зависности

Рјешење о именовању предсједника и чланова Савјета за родну равноправност

Рјешење о одређивању одборника за присусвовање закључењу бракова

Рјешење о именовању пред.и члан.Одбора за планирање и уређење простора

Рјешење о именовању предсејдника и чланова Одбора за друштвене дјелатности

Рјешење о именовању предсј.и члан.Савјета за представке и притужбе

Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за финансије, привреду и развој

Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за статут и прописе